ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮಂತ್ರ

Śrī Tulasī Pradakṣiṇa Mantra (in Kannada) ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿಕಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಃ ಪದೇ ಪದೇ ಧ್ವನಿ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು