ಸಖೀ-ವೃಂದೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Kannada) ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮೋರ ಜುಗಲ-ಕಿಶೋರ ಜೀವನೇ ಮರಣೇ ಗತಿ ಆರೋ ನಾಹಿ ಮೋರ ಕಾಲಿಂದೀರ ಕೂಲೇ ಕೇಲಿ-ಕದಂಬೇರ ವನ ರತನ-ಬೆದೀರ ಉಪರ ಬೊಸಾಬೊ ದು’ ಜನ ಶ್ಯಾಮ-ಗೌರೀ-ಅಂಗೇ ದಿಬೋ (ಚೂವಾ) ಚಂದನೇರ ಗಂಧ ಚಾಮರ ಢುಲಾಬೋ … Continue reading ಸಖೀ-ವೃಂದೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ