ಸಖೀ-ವೃಂದೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Kannada) ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮೋರ ಜುಗಲ-ಕಿಶೋರ ಜೀವನೇ ಮರಣೇ ಗತಿ ಆರೋ ನಾಹಿ ಮೋರ ಕಾಲಿಂದೀರ ಕೂಲೇ ಕೇಲಿ-ಕದಂಬೇರ ವನ ರತನ-ಬೆದೀರ ಉಪರ ಬೊಸಾಬೊ ದು’ ಜನ ಶ್ಯಾಮ-ಗೌರೀ-ಅಂಗೇ ದಿಬೋ (ಚೂವಾ) ಚಂದನೇರ ಗಂಧ ಚಾಮರ ಢುಲಾಬೋ ಕಬೇ ಹೆರಿ ಮುಖ-ಚಂದ್ರ ಗಾಥಿಯಾ ಮಾಲತೀರ್ ಮಾಲಾ ದಿಬೊ ದೋಹಾರ ಗಲೇ ಅಧರೇ ತುಲಿಯಾ ದಿಬೋ ಕರ್ಪೂರ-ತಾಂಬೂಲೇ ಲಲಿತಾ ವಿಶಾಖ-ಆದಿ ಜತ ಸಖೀ-ವೃಂದ ಆಜ್ಞಾಯ ಕೊರಿಬೊ ಸೇಬಾ ಚರಣಾರವಿಂದ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಚೈತನ್ಯ-ಪ್ರಭುರ್ ದಾಸೇರ್ ಅನುದಾಸ್ ಸೇವಾ […]