ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Kannada) ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ಬೋಲೋ ರೇ ಸೋಬಾಇ (ಏಇ) ಶಿಖಾ ದಿಯಾ, ಸಬ್ ನದೀಯಾ ಫಿರ್ಛೇ ನೇಚೇ’ ಗೌರ-ನಿತಾಇ (ಮಿಛೇ) ಮಾಯಾರ್ ಬೋಶೇ, ಜಾಚ್ಛೋ ಭೇಸೇ’ ಖಾಚ್ಛೋ ಹಾಬುಡುಬು ಭಾಇ (ಜೀವ್)ಕೃಷ್ಣ-ದಾಸ್, ಏ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಕೋರ್ಲೇ ತೋ’ ಆರ್ ದುಃಖೋ ನಾಇ (ಕೃಷ್ಣ) ಬೋಲ್ಬೇ ಜಬೇ, ಪುಲಕ್ ಹ’ಬೇ ಝೋರ್ ಬೇ ಆಂಖಿ, ಬೋಲಿ ತಾಇ (‘ರಾಧಾ) ಕೃಷ್ಣ’ ಬೋಲೋ ಸಂಗೆ ಚಲೋ, ಏಇ-ಮಾತ್ರ ಭಿಖಾ ಚಾಇ (ಜಾಯ್) ಸಕಲ್ ಬಿಪೋದ್ […]