ವಿದ್ಯಾರ ವಿಲಾಸೆ

Vidyāra Vilāse (in Kannada) ವಿದ್ಯಾರ ವಿಲಾಸೇ,ಕಾಟಾಇನು ಕಾಲ, ಪರಮ ಸಾಹಸೇ ಆಮಿ ತೋಮಾರ ಚರಣ ನಾ ಭಜಿನು ಕಭು, ಏಖೋನ ಶರಣ ತುಮಿ ಪೊಡಿತೇ ಪೊಡಿತೇ, ಭರಸಾ ಬಾಡಿಲೋ, ಜ್ಞಾನೇ ಗತಿ ಹಬೇ ಮಾನಿ’ ಸೇ ಆಶಾ ಬಿಫಲ ಸೇ ಜ್ಞಾನ ದುರ್ಬಲ, ಸೇ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಜಾನಿ ಜಡ-ವಿದ್ಯಾ ಜತೋ, ಮಾಯಾರ ವೈಭವ ತೋಮಾರ ಭಜನೇ ಬಾಧಾ ಮೋಹ ಜನಮಿಯಾ, ಅನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರೇ ಜೀಬಕೇ ಕರೆಯೇ ಗಾಧಾ ಸೇಇ ಗಾಧಾ ಹೋ ‘ ಯೇ […]