ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Kannada) (ಓಂ) ವೃಂದಾಯೈ ತುಲಸೀ ದೇವ್ಯೈ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ಕೇಶವಸ್ಯ ಚ ವಿಷ್ಣು-ಭಕ್ತಿ-ಪ್ರದೇ ದೇವೀ ಸತ್ಯವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಧ್ವನಿ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು