ವಾಸಂತೀ ರಾಸ

Vāsantī-rāsa (in Kannada) ವೃಂದಾವನ ರಮ್ಯ-ಸ್ಥಾನ, ದಿವ್ಯ-ಚಿನ್ತಾಮಣಿ-ಧಾಮ, ರತನ-ಮಂದಿರ ಮನೋಹರ ಆವೃತ ಕಾಲಿಂದೀ-ನೀರೇ, ರಾಜ-ಹಂಸ ಕೇಲಿ ಕೋರೆ ತಾಹೇ ಶೋಭೇ ಕನಕ-ಕಮಲ ತಾರ ಮಧ್ಯೇ ಹೇಮ-ಪೀಠ, ಅಷ್ಟ-ದಲೇ ವೇಷ್ಟಿತ, ಅಷ್ಟ-ದಲೇ ಪ್ರಧಾನಾ ನಾಯಿಕಾ ತಾರಮಧ್ಯೇ ರತ್ನಾಸನೇ, ಬೋಸಿ ‘ ಆಛೆನ್ ದುಇ-ಜನೇ, ಶ್ಯಾಮ-ಸಂಗೇ ಸುಂದರೀ ರಾಧಿಕಾ ಓ ರೂಪ-ಲಾವಣ್ಯ-ರಾಶಿ, ಅಮಿಯಾ ಪೋಡಿಛೇ ಖಸಿ ‘, ಹಾಸ್ಯ-ಪರಿಹಾಸ-ಸಂಭಾಷಣೇ ನರೋತ್ತಮ-ದಾಸ ಕೋಯ್, ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ ಸುಖ-ಮೋಯ್, ಸದಾಇ ಸ್ಫುರುಕ ಮೋರ ಮನೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ […]