ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Kannada) ಚೇತೋ-ದರ್ಪಣ-ಮಾರ್ಜನಂ ಭವ-ಮಹಾ-ದಾವಾಗ್ನಿ-ನಿರ್ವಾಪಣಂ ಶ್ರೇಯಃ-ಕೈರವ-ಚಂದ್ರಿಕಾ-ವಿತರಣಂ ವಿದ್ಯಾ-ವಧೂ-ಜೀವನಮ್ ಆನಂದಾಂಬುಧಿ-ವರ್ಧನಂ ಪ್ರತಿ-ಪದಂ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾಸ್ವಾದನಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ-ಸ್ನಪನಂ ಪರಂ ವಿಜಯತೇ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ ನಾಮ್ನಾಮ್ ಅಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ-ಸರ್ವ-ಶಕ್ತಿಃ ತತ್ರಾರ್ಪಿತಾ ನಿಯಮಿತಃ ಸ್ಮರಣೇನ ಕಾಲಃ ಏತಾದೃಶೀ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವನ್ ಮಮಾಪಿ ದುರ್ದೈವಂ ಈದೃಶಮ್ ಇಹಾಜನಿ ನಾನುರಾಗಃ ತೃಣಾದ್ ಅಪಿ ಸುನೀಚೆನ ತರೋರ್ ಅಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನಾ ಅಮಾನಿನಾ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯಃ ಸದಾ ಹರಿಃ ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರೀಂ ಕವಿತಾಂ ವಾ ಜಗದ್-ಈಶ ಕಾಮಯೇ ಮಮ […]