ಶುದ್ಧ-ಭಕತ

Śuddha-bhakata (in Kannada) ಶುದ್ಧ-ಭಕತ-ಚರಣ-ರೇಣು, ಭಜನ-ಅನುಕೂಲ ಭಕತ-ಸೇವಾ, ಪರಮ-ಸಿದ್ಧಿ, ಪ್ರೇಮ-ಲತಿಕಾರ ಮೂಲ ಮಾಧವ-ತಿಥಿ, ಭಕ್ತಿ-ಜನನೀ, ಜತನೇ ಪಾಲನ ಕೋರಿ ಕೃಷ್ಣ-ಬಸತಿ, ಬಸತಿ ಬೋಲಿ’ ಪರಮ ಆದರೇ ಬೋರಿ ಗೌರ್ ಆಮಾರ, ಜೇ-ಸಬ ಸ್ಥಾನೇ, ಕೋರಲೋ ಭ್ರಮಣ ರಂಗೇ ಸೇ-ಸಬ ಸ್ಥಾನೆ, ಹೇರಿಬೋ ಆಮಿ, ಪ್ರಾಣಮಿ-ಭಕತ-ಸಂಗೇ ಮೃದಂಗ-ವಾದ್ಯ, ಶುನಿತೇ ಮನ, ಅಬಸರ ಸದಾ ಜಾಚೇ ಗೌರ-ಬಿಹಿತ, ಕೀರ್ತನ ಶುನಿ ‘ , ಆನಂದೇ ಹೃದೋಯ ನಾಚೇ ಜುಗಲ-ಮೂರ್ತಿ, ದೇಖಿಯಾ ಮೋರ, ಪರಮ-ಆನಂದ ಹೋಯ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇಬಾ ಕೋರಿತೇ ಹೋಯ […]