ಶ್ರೀಲ ಗೌರಕಿಶೋರ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Kannada) ನಮೋ ಗೌರ-ಕಿಶೋರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್-ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಯೇ ವಿಪ್ರಲಂಭ-ರಸಾಂಬೋಧೇ ಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ತೇ ನಮಃ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ