ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Kannada) ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ-ನಾಮಿನೇ ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ರೂಪಾನುಗ ವರಾಯ ತೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ