ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Kannada) ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ-ಸಿಂಧೋ ದೀನ-ಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೇ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ-ಕಾಂತ ರಾಧಾ-ಕಾಂತ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ