ಶ್ರೀ ಗುರು-ವಂದನಾ

Śrī Guru-vandanā (in Kannada) ಶ್ರೀ ಗುರು-ಚರಣ-ಪದ್ಮ ಕೇವಲ ಭಕತಿ ಸದ್ಮ ಬಂದೊ ಮುಯಿ ಸಾವಧಾನ ಮತೇ ಜಾಹಾರ ಪ್ರಸಾದೇ ಭಾಇ ಏ ಭವ ತೋರಿಯಾ ಜಾಇ ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋಯ್ ಜಾಹಾ ಹ’ತೇ ಗುರು-ಮುಖ-ಪದ್ಮ-ವಾಕ್ಯ, ಚಿತ್ತೇತೆ ಕೊರಿಯಾ ಐಕ್ಯ ಆರ್ ನಾ ಕೋರಿಹೋ ಮನೇ ಆಶಾ ಶ್ರೀ ಗುರು-ಚರಣೇ ರತಿ, ಎಇ ಸೇ ಉತ್ತಮ-ಗತಿ, ಜೇ ಪ್ರಸಾದೇ ಪೂರೇ ಸರ್ವ ಆಶಾ ಚಖು-ದಾನ್ ದಿಲೋ ಜೇಇ ಜನ್ಮೇ ಜನ್ಮೇ ಪ್ರಭು ಸೇಇ ದಿವ್ಯ-ಜ್ಞಾನ್ ಹೃದೇ ಪ್ರೊಕಾಶಿತೋ ಪ್ರೇಮ-ಭಕ್ತಿ […]