ಶ್ರೀ ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ

Śrī Nāma-kīrtana (in Kannada) ಯಶೋಮತೀ ನಂದನ, ಬ್ರಜ-ಬರೋ-ನಾಗರ ಗೋಕುಲ ರಂಜನ ಕಾನಾ ಗೋಪೀ-ಪರಾಣ-ಧನ, ಮದನ-ಮನೋಹರ ಕಾಲಿಯ-ದಮನ-ವಿಧಾನ ಅಮಲ ಹರಿನಾಮ್ ಅಮಿಯ ವಿಲಾಸಾ ವಿಪಿನ-ಪುರಂದರ, ನವೀನ ನಾಗರ-ಬೋರ ಬಂಶೀ-ಬದನ ಸುವಾಸಾ ಬ್ರಜ-ಜನ-ಪಾಲನ, ಅಸುರ-ಕುಲ-ನಾಶನ ನಂದ ಗೋ-ಧನ ರಾಖೋವಾಲಾ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ, ನವನೀತ … Continue reading ಶ್ರೀ ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ