ಶ್ರೀ ನಾಮ

Śrī Nāma (in Kannada) ಗಾಯ್ ಗೋರಾ ಮಧುರ್ ಸ್ವರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಗೃಹೇ ಥಾಕೋ ವನೇ ಥಾಕೋ ಸದಾಹರಿಬೋಲೆ ಡಾಕೋ ಸುಖೇ ದುಃಖೇ ಭುಲೋ ನಾಕೋ ವದನೇ ಹರಿನಾಮ್ ಕೋರೊ ರೇ ಮಾಯಾ-ಜಾಲೇ ಬದ್ಧ ಹೋಯೇ ಆಛೋ ಮಿಛೇ ಕಾಜ ಲೋಯೇ ಏಖೋನ ಚೇತನ ಪೇಯೇ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ನಾಮ ಬೋಲೋ ರೇ ಜೀವನ ಹೋಇಲೋ […]