ಶ್ರೀ ಪಂಚ-ತತ್ವಮಂತ್ರ

Śrī Pañca-tattva mantra(in Kannada) (ಜಯ) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀ ವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ