ಶ್ರೀ ರೂಪ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Rūpa praṇāma (in Kannada) ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ