ಶ್ರೀ ವ್ರಜಧಾಮ-ಮಹಿಮಾಮೃತ

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Kannada) ಜಯ ರಾಧೇ, ಜಯ ಕೃಷ್ಣ, ಜಯ ವೃಂದಾವನ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಿನಾಥ, ಮದನ ಮೋಹನ್ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ, ರಾಧಾಕುಂಡ, ಗಿರಿ-ಗೋವರ್ಧನ್ ಕಾಲಿಂದೀ ಜಮುನಾ ಜಯ, ಜಯ ಮಹಾವನ್ ಕೇಶೀ ಘಾಟ, ಬಂಶೀ-ಬಟ, ದ್ವಾದಶ ಕಾನನ್ ಜಾಹಾ ಸಬ … Continue reading ಶ್ರೀ ವ್ರಜಧಾಮ-ಮಹಿಮಾಮೃತ