ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಷಡ್- ಗೋಸ್ವಾಮಿ-ಅಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Kannada) ಕೃಷ್ಣೋತ್ಕೀರ್ತನ- ಗಾನ-ನರ್ತನ-ಪರೌ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಾಮ್ಭೋ-ನಿಧೀ ಧೀರಾಧೀರ-ಜನ-ಪ್ರಿಯೌ ಪ್ರಿಯ-ಕರೌ ನಿರ್ಮತ್ಸರೌ ಪೂಜಿತೌ ಶ್ರೀ-ಚೈತನ್ಯ-ಕೃಪಾ-ಭರೌ ಭುವಿ ಭುವೋ ಭಾರಾವಹಂತಾರಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ ನಾನಾ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ವಿಚಾರಣೈಕ-ನಿಪುಣೌ ಸದ್-ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೌ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತ-ಕಾರಿಣೌ ತ್ರಿ-ಭುವನೇ ಮಾನ್ಯೌ ಶರಣ್ಯಾಕರೌ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಪದಾರವಿಂದ-ಭಜನಾನಂದೇನ ಮತ್ತಾಲಿಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ ಶ್ರೀ-ಗೌರಾಂಗ-ಗುಣಾನುವರ್ಣನ-ವಿಧೌ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ವಿತೌ ಪಾಪೋತ್ತಾಪ- ನಿಕೃಂತನೌ ತನು- ಭೃತಾಂ ಗೋವಿಂದ-ಗಾನಾಮೃತೈಃ ಆನಂದಾಮ್ಬುಧಿ-ವರ್ಧನೈಕ-ನಿಪುಣೌ ಕೈವಲ್ಯ-ನಿಸ್ತಾರಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತೂರ್ಣಮ್ ಅಶೇಷ -ಮಂಡಲ-ಪತಿ-ಶ್ರೇಣೇಂ ಸದಾ ತುಚ್ಛ-ವತ್ ಭೂತ್ವಾ […]