ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರ್ವಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Kannada) ಸಂಸಾರ-ದಾವಾನಲ-ಲೀಢ-ಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ-ಘನಾಘನತ್ವಮ್ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಮಹಾಪ್ರಭೋಃ ಕೀರ್ತನ-ನೃತ್ಯ-ಗೀತ ವಾದಿತ್ರ-ಮಾದ್ಯನ್-ಮನಸೋ ರಸೇನ ರೋಮಾನ್ಚ-ಕಂಪಾಶ್ರು-ತರಂಗ-ಭಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ ಶೃಂಗಾರ-ತನ್ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದೌ ಯುಕ್ತಸ್ಯ … Continue reading ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರ್ವಷ್ಟಕ