ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ

Sāvaraṇa-śrī-gaura-pāda-padme (in Kannada) ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ದೊಯಾ ಕೊರೋ ಮೋರೇ ತೊಮಾ ಬಿನಾ ಕೆ ದೊಯಾಲು ಜಗತ್-ಸಂಸಾರೇ ಪತಿತ-ಪಾವನ-ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ ಮೊ ಸಮ ಪತಿತ ಪ್ರಭು ನಾ ಪಾಇಬೇ ಆರ ಹಾ ಹಾ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸುಖೀ ಕೃಪಾವಲೋಕನ … Continue reading ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ