ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಮಹಿಮಾ

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Kannada) ಗೌರಾಂಗೇರ ದುಟಿ ಪದ, ಜಾರ್ ಧನ ಸಂಪದ, ಸೇ ಜಾನೇ ಭಕತಿರಸಸಾರ್ ಗೌರಾಂಗೇರ ಮಧುರಲೀಲಾ, ಜಾರ್ ಕರ್ಣೇ ಪ್ರವೇಶಿಲಾ ಹೃದೊಯ ನಿರ್ಮಲ ಭೇಲೋ ತಾರ್ ಜೇ ಗೌರಾಂಗೇರ ನಾಮ ಲೊಯ್, ತಾರ ಹೊಯ್ ಪ್ರೇಮೋದೊಯ್ ತಾರೇ ಮುಇ ಜಾಇ ಬೋಲಿಹಾರಿ ಗೌರಾಂಗಗುಣೇತೆ ಝುರೇ, ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ತಾರೇ ಸ್ಫುರೇ, ಸೇ ಜನ ಭಕತಿ-ಅಧಿಕಾರೀ ಗೌರಾಂಗೇರ ಸಂಗಿಗಣೇ, ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ ಕೊರಿ’ ಮಾನೇ, ಸೇ ಜಾಯ್ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ಸುತಪಾಶ್ ಶ್ರೀ ಗೌಡಮಂಡಲಭೂಮಿ, ಜೇಬಾ ಜಾನೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ತಾರ […]