ಇಷ್ಟ-ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Kannada) ಹರಿ ಹರಿ! ಬಿಫಲೇ ಜನಮ ಗೋಙಾಇನು ಮನುಷ್ಯ-ಜನುಮ ಪಾಇಯಾ, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಭಜಿಯಾ, ಜಾನಿಯಾ ಶುನಿಯಾ ಬಿಷ ಖಾಇನು ಗೋಲೋಕೇರ ಪ್ರೇಮ-ಧನ, ಹರಿ-ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ ರತಿ ನಾ ಜನ್ಮಿ ಲೋ ಕೇನೇ ತಾಯ್ ಸಂಸಾರ-ಬಿಷಾನಲೇ’ ದಿಬಾ-ನಿಶಿ ಹಿಯಾ … Continue reading ಇಷ್ಟ-ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ