ದೈನ್ಯ ಓ ಪ್ರಪತ್ತಿ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Kannada) ಹರಿ ಹೇ ದೋಯಾಲ ಮೋರ ಜಯ ರಾಧಾ-ನಾಥ್ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಏಇ-ಬಾರೋ ಲೋಹೋ ನಿಜ ಸಾಥ್ ಬಹು ಜೋನಿ, ಭ್ರಮಿ’ ನಾಥ! ಲೋಇನು ಶರಣ್ ನಿಜ-ಗುಣೇ ಕೃಪಾ ಕೋರೋ’ ಅಧಮ-ತಾರಣ್ ಜಗತ-ಕಾರಣ ತುಮಿ ಜಗತ-ಜೀವನ್ ತೋಮಾ ಛಾಡಾ ಕಾರ ನಹಿ ಹೇ ರಾಧಾ-ರಮಣ್ ಭುವನ-ಮಂಗಲ ತುಮಿ ಭುವನೇರ ಪತಿ ತುಮಿ ಉಪೇಖಿಲೇ ನಾಥ, ಕಿ ಹೋಇಬೇ ಗತಿ ಭಾವಿಯಾ ದೇಖಿನು ಏಇ ಜಗತ- ಮಾಝಾರೇ […]