ದೈನ್ಯ ಓ ಪ್ರಪತ್ತಿ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Kannada) ಹರಿ ಹೇ ದೋಯಾಲ ಮೋರ ಜಯ ರಾಧಾ-ನಾಥ್ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಏಇ-ಬಾರೋ ಲೋಹೋ ನಿಜ ಸಾಥ್ ಬಹು ಜೋನಿ, ಭ್ರಮಿ’ ನಾಥ! ಲೋಇನು ಶರಣ್ ನಿಜ-ಗುಣೇ ಕೃಪಾ ಕೋರೋ’ … Continue reading ದೈನ್ಯ ಓ ಪ್ರಪತ್ತಿ