ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Kannada) ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ