ജയ രാധ മാധവ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Malayalam) (ജയ) രാധ മാധവ (ജയ) കുഞ്ജ ബിഹാരി (ജയ) ഗോപിജന വല്ലഭ (ജയ) ഗിരിവര ധാരി (ജയ) ജശോധ നന്ദന (ജയ) ബ്രജ ജന രഞ്ജന (ജയ) ജമുന തീര വനചാരി ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ