ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Malayalam) നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്-കുംഡലം ഗോകുലേ ഭ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലാത് ധാവമാനം പരാമൃഷ്ഠം അത്യംതതോ ദ്രുത്യ ഗോപ്യാ രുദംതം മുഹുർ നേത്ര-യുഗ്മം മൃജംതം കരാംഭോജ-യുഗ്മേന സാതംക-നേത്രം മുഹുഃ ശ്വാസ-കംപ-ത്രിരേഖാങ്കകണ്ഠ- സ്ഥിത-ഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതീദൃക് സ്വലീലാഭീരാനന്ദ-കുംഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിത-ജ്ഞേഷു ഭക്തൈര്ജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേ ഹം വരേശാദപീഹ ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാല-ബാലം സദാ മേ മനസ്യാ […]