ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ പ്രണതി

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Malayalam) നമോ ഭക്തിവിനോദായ സച്ചിദാനന്ദ നാമിനേ ഗൗര ശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗവരായ തേ ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ

ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିଵିନୋଦ ପ୍ରଣତି

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Odiya) ନମୋ ଭକ୍ତି ଵିନୋଦାଯ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ-ନାମିନେ ଗୌରଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପାଯ ରୂପାନୁଗ ଵରାଯ ତେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

শ্রীল জগন্নাথ প্রণতি

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Bengali) গৌরাবির্ভাব-ভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজ্জনপ্রিযঃ বৈষ্ণব-সার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথায তে নমঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রণতি

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Bengali) নমো ভক্তিবিনোদায সচ্চিদানংদ-নামিনে গৌরশক্তিস্বরূপায রূপানুগ-বরায তে ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

શ્રીલ ભક્તિવિનોદ પ્રણતિ

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Gujarati) નમો ભક્તિવિનોદાય સચ્ચિદાનંદ-નામિને ગૌરશક્તિસ્વરૂપાય રૂપાનુગ-વરાય તે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

श्रील भक्तिविनोद प्रणति

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Hindi) नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद-नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुग-वराय ते ध्वनि श्रील प्रभुपाद

శ్రీల భక్తివినోద ప్రణతి

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Telugu) నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానంద-నామినే గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగ వరాయ తే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

ஸ்ரீல பக்திவிநோத பிரணதி

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Tamil) நமோ பக்திவிநோதாய ஸச்சிதானந்த நாமினே கௌர ஷக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுக வராய தே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Kannada) ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ-ನಾಮಿನೇ ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ರೂಪಾನುಗ ವರಾಯ ತೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ