శ్రీ జగన్నాథాష్టక​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Telugu) కదాచిత్ కాలిందీ-తట-విపిన-సంగీతక-రవో ముదాభీరీ-నారీ-వదన-కమలాస్వాద-మధుపః రమా-శంభు-బ్రహ్మామర-పతి-గణేశార్చిత-పదో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖి-పుచ్ఛం కటి-తటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచర-కటాక్షం విదధతే సదా శ్రీమద్-వృందావన-వసతి-లీలా పరిచయో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే…

শ্রী জগন্নাথাষ্টক

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Bengali) কদাচিত্ কালিংদী-তট-বিপিন-সংগীতক-রবো মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ রমা-শংভু-ব্রহ্মামর-পতি-গণেশার্চিত-পদো জগন্নাথঃ স্বামী নযন-পথ-গামী ভবতু মে ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখি-পুচ্ছং কটি-তটে দুকূলং নেত্রাংতে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে সদা শ্রীমদ্-বৃংদাবন-বসতি-লীলা পরিচযো জগন্নাথঃ স্বামী নযন-পথ-গামী ভবতু মে…

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕ​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Kannada) ಕದಾಚಿತ್ ಕಾಲಿಂದೀ-ತಟ-ವಿಪಿನ-ಸಂಗೀತಕ-ರವೋ ಮುದಾಭೀರೀ-ನಾರೀ-ವದನ-ಕಮಲಾಸ್ವಾದ-ಮಧುಪಃ ರಮಾ-ಶಂಭು-ಬ್ರಹ್ಮಾಮರ-ಪತಿ-ಗಣೇಶಾರ್ಚಿತ-ಪದೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ಭುಜೇ ಸವ್ಯೇ ವೇಣುಂ ಶಿರಸಿ ಶಿಖಿ-ಪುಚ್ಛಂ ಕಟಿ-ತಟೇ ದುಕೂಲಂ ನೇತ್ರಾಂತೇ ಸಹಚರ-ಕಟಾಕ್ಷಂ ವಿದಧತೇ ಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್-ವೃಂದಾವನ-ವಸತಿ-ಲೀಲಾ ಪರಿಚಯೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ…

Śrī Jagannāthāṣṭaka​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in English) (1) kadācit kālindī-taṭa-vipina-saṅgītaka-ravo mudābhīrī-nārī-vadana-kamalāsvāda-madhupaḥ ramā-śambhu-brahmāmara-pati-gaṇeśārcita-pado jagannāthaḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me (2) bhuje savye veṇuṁ śirasi śikhi-piccham kaṭi-taṭe dukūlaṁ netrānte sahacara-kaṭākṣaṁ vidadhate sadā śrīmad-vṛndāvana-vasati-līlā-paricayo jagannāthaḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu…

শ্রী শ্রী ষড্ গোস্বামি অষ্টক

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Bengali) কৃষ্ণোত্কীর্তন- গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভো-নিধী ধীরাধীর-জন-প্রিযৌ প্রিয-করৌ নির্মত্সরৌ পূজিতৌ শ্রী-চৈতন্য-কৃপা-ভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহংতারকৌ বংদে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রী-জীব-গোপালকৌ নানা-শাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্-ধর্ম সংস্থাপকৌ লোকানাং হিত-কারিণৌ ত্রি-ভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ রাধা-কৃষ্ণ-পদারবিংদ-ভজনানংদেন মত্তালিকৌ…

શ્રી રૂપ મંજરી પદ

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Gujarati) શ્રી-રૂપ-મંજરી-પદ, સેઇ મોર સંપદ, સેઇ મોર્ ભજન-પૂજન સેઇ મોર પ્રાણ-ધન, સેઇ મોર આભરણ સેઇ મોર્ જીવનેર જીવન સેઇ મોર રસ-નિધિ, સેઇ મોર વાંછા-સિદ્ધિ, સેઇ…

શ્રી તુલસી કીર્તન

Śrī Tulasī-kīrtana (in Gujarati) તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી નમો નમઃ રાધા-કૃષ્ણ-સેવા પાબો એઇ અભિલાષી યે તોમાર શરણ લોય્, તાર વાંછા પૂર્ણ હોય્ કૃપા કોરિ કોરો તારે વૃંદાવન-વાસી મોર્ એઇ અભિલાષ્, વિલાસ્…