શ્રી સચિ તનયાશ્ટકં

Sri Sachi Tanayashtakam(in Gujarathi) (૧) ઉજ્જ્વલ-વરણ-ગૌર-વર-દેહં વિલસિત-નિરવધિ-ભાવ-વિદેહં ત્રિ-ભુવન-પાવન-કૃપયઃ લેશં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૨) ગદ્ગદાંતર-ભાવ-વિકારં દુર્જન-તર્જન-નાદ-વિશાલં ભવ-ભય-ભંજન-કારણ-કરુણં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૩) અરુણાંબર-ધર ચારુ-કપોલં ઇંદુ-વિનિંદિત-નખ-ચય-રુચિરં જલ્પિત-નિજ-ગુણ-નામ-વિનોદં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૪) વિગલિત-નયન-કમલ-જલ-ધારં ભૂષણ-નવ-રસ-ભાવ-વિકારં ગતિ-અતિમંથર-નૃત્ય-વિલાસં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૫) ચંચલ-ચારુ-ચરણ-ગતિ-રુચિરં મંજિર-રંજિત-પદ-યુગ-મધુરં ચંદ્ર-વિનિંદિત-શીતલ-વદનં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૬) દ્રિત-કટિ-ડોર-કમંડલુ-દંડં દિવ્ય-કલેવર-મુંડિત-મુંડં દુર્જન-કલ્મષ-ખંડન-દંડં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૭) […]