શ્રી જગન્નાથાષ્ટક

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Gujarati) કદાચિત્ કાલિંદી-તટ-વિપિન-સંગીતક-રવો મુદાભીરી-નારી-વદન-કમલાસ્વાદ-મધુપઃ રમા-શંભુ-બ્રહ્મામર-પતિ-ગણેશાર્ચિત-પદો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ મે ભુજે સવ્યે વેણું શિરસિ શિખિ-પુચ્છં કટિ-તટે દુકૂલં નેત્રાંતે સહચર-કટાક્ષં વિદધતે સદા શ્રીમદ્-વૃંદાવન-વસતિ-લીલા પરિચયો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ મે…

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕ

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Punjabi) ਕਦਾਚਿਤ੍ ਕਾਲਿਂਦੀ-ਤਟ-ਵਿਪਿਨ-ਸੰਗੀਤਕ-ਰਵੋ ਮੁਦਾਭੀਰੀ-ਨਾਰੀ-ਵਦਨ-ਕਮਲਾਸ੍ਵਾਦ-ਮਧੁਪ ਰਮਾ-ਸ਼ੰਭੁ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਮਰ-ਪਤਿ-ਗਣੇਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤ-ਪਦੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ ਭੁਜੇ ਸਵ੍ਯੇ ਵੇਣੁਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਸ਼ਿਖਿ-ਪੁਚ੍ਛੰ ਕਟਿ-ਤਟੇ ਦੁਕੂਲੰ ਨੇਤ੍ਰਾਂਤੇ ਸਹਚਰ-ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੰ ਵਿਦਧਤੇ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍-ਵੰਦਾਵਨ-ਵਸਤਿ-ਲੀਲਾ ਪਰਿਚਯੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ…

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Odiya) କଦାଚିତ୍ କାଲିଂଦୀ-ତଟ-ଵିପିନ-ସଂଗୀତକ-ରଵୋ ମୁଦାଭୀରୀ-ନାରୀ-ଵଦନ-କମଲାସ୍ଵାଦ-ମଧୁପଃ ରମା-ଶଂଭୁ-ବ୍ରହ୍ମାମର-ପତି-ଗଣେଶାର୍ଚିତ-ପଦୋ ଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ଵାମୀ ନଯନ-ପଥ-ଗାମୀ ଭଵତୁ ମେ ଭୁଜେ ସଵ୍ଯେ ଵେଣୁଂ ଶିରସି ଶିଖି-ପୁଚ୍ଛଂ କଟି-ତଟେ ଦୁକୂଲଂ ନେତ୍ରାଂତେ ସହଚର-କଟାକ୍ଷଂ ଵିଦଧତେ ସଦା ଶ୍ରୀମଦ୍-ଵୃଂଦାଵନ-ଵସତି-ଲୀଲା ପରିଚଯୋ ଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ଵାମୀ ନଯନ-ପଥ-ଗାମୀ ଭଵତୁ ମେ…

श्री जगन्नाथाष्टक​​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Hindi) कदाचित् कालिंदी-तट-विपिन-संगीतक-रवो मुदाभीरी-नारी-वदन-कमलास्वाद-मधुपः रमा-शंभु-ब्रह्मामर-पति-गणेशार्चित-पदो जगन्नाथः स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि-पुच्छं कटि-तटे दुकूलं नेत्रांते सहचर-कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्-वृंदावन-वसति-लीला परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे…

ശ്രീ ജഗന്നാഥാഷ്ടക​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Malayalam) കദാചിത് കാലിംദീ-തട-വിപിന-സംഗീതക-രവോ മുദാഭീരീ-നാരീ-വദന-കമലാസ്വാദ-മധുപഃ രമാ-ശംഭു-ബ്രഹ്മാമര-പതി-ഗണേശാര്ചിത-പദോ ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയന-പഥ-ഗാമീ ഭവതു മേ ഭുജേ സവ്യേ വേണും ശിരസി ശിഖി-പുച്ഛം കടി-തടേ ദുകൂലം നേത്രാംതേ സഹചര-കടാക്ഷം വിദധതേ സദാ ശ്രീമദ്-വൃംദാവന-വസതി-ലീലാ പരിചയോ ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയന-പഥ-ഗാമീ ഭവതു മേ…

శ్రీ జగన్నాథాష్టక​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Telugu) కదాచిత్ కాలిందీ-తట-విపిన-సంగీతక-రవో ముదాభీరీ-నారీ-వదన-కమలాస్వాద-మధుపః రమా-శంభు-బ్రహ్మామర-పతి-గణేశార్చిత-పదో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖి-పుచ్ఛం కటి-తటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచర-కటాక్షం విదధతే సదా శ్రీమద్-వృందావన-వసతి-లీలా పరిచయో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే…

শ্রী জগন্নাথাষ্টক

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Bengali) কদাচিত্ কালিংদী-তট-বিপিন-সংগীতক-রবো মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ রমা-শংভু-ব্রহ্মামর-পতি-গণেশার্চিত-পদো জগন্নাথঃ স্বামী নযন-পথ-গামী ভবতু মে ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখি-পুচ্ছং কটি-তটে দুকূলং নেত্রাংতে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে সদা শ্রীমদ্-বৃংদাবন-বসতি-লীলা পরিচযো জগন্নাথঃ স্বামী নযন-পথ-গামী ভবতু মে…

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕ​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Kannada) ಕದಾಚಿತ್ ಕಾಲಿಂದೀ-ತಟ-ವಿಪಿನ-ಸಂಗೀತಕ-ರವೋ ಮುದಾಭೀರೀ-ನಾರೀ-ವದನ-ಕಮಲಾಸ್ವಾದ-ಮಧುಪಃ ರಮಾ-ಶಂಭು-ಬ್ರಹ್ಮಾಮರ-ಪತಿ-ಗಣೇಶಾರ್ಚಿತ-ಪದೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ಭುಜೇ ಸವ್ಯೇ ವೇಣುಂ ಶಿರಸಿ ಶಿಖಿ-ಪುಚ್ಛಂ ಕಟಿ-ತಟೇ ದುಕೂಲಂ ನೇತ್ರಾಂತೇ ಸಹಚರ-ಕಟಾಕ್ಷಂ ವಿದಧತೇ ಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್-ವೃಂದಾವನ-ವಸತಿ-ಲೀಲಾ ಪರಿಚಯೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ…