ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Kannada) (೧) ಉಜ್ಜ್ವಲ-ವರಣ-ಗೌರ-ವರ-ದೇಹಂ ವಿಲಸಿತ-ನಿರವಧಿ-ಭಾವ-ವಿದೇಹಂ ತ್ರಿ-ಭುವನ-ಪಾವನ-ಕೃಪಯಃ ಲೇಶಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೨) ಗದ್ಗದಾಂತರ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ ದುರ್ಜನ-ತರ್ಜನ-ನಾದ-ವಿಶಾಲಂ ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಕಾರಣ-ಕರುಣಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೩) ಅರುಣಾಂಬರ-ಧರ ಚಾರು-ಕಪೊಲಂ ಇಂದು-ವಿನಿಂದಿತ-ನಖ-ಚಯ-ರುಚಿರಂ ಜಲ್ಪಿತ-ನಿಜ-ಗುಣ-ನಾಮ-ವಿನೋದಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ … Continue reading ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಮನ​

Greeting the deities (in Kannada) ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಅರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಂ ಅಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪ-ಕೋಟಿ-ಕಮನೀಯ-ವಿಶೇಷ-ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ … Continue reading ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಮನ​

ಗೋರಾ ಪಹುನ್

Gaurā Pahū (in Kannada) ಗೋರಾ ಪಹುನ್ ನಾ ಭಜಿಯಾ ಮೈನು ಪ್ರೇಮ-ರತನ-ಧನ ಹೇಲಾಯ ಹಾರಾಇನು ಅಧನೇ ಜತನ ಕೋರಿ ಧನ ತೇಯಾಗಿನು ಆಪನ ಕರಮ-ದೋಷೇ ಆಪನಿ ಡುಬಿನು ಸತ್ಸಂಗ ಛಾಡಿ ‘ ಕೈನು ಅಸತೇ ವಿಲಾಸ್ ತೇ-ಕಾರಣೇ ಲಾಗಿಲೋ ಜೇ … Continue reading ಗೋರಾ ಪಹುನ್

ಆಮಾರ್ ಜೀವನ್

Āmār Jīvan (in Kannada) ಆಮಾರ ಜೀವನ, ಸದಾ ಪಾಪೇ ರತ, ನಾಹಿಕೋ ಪುಣ್ಯೇರ ಲೇಷ ಪರೇರೇ ಉದ್ವೇಗ, ದಿಯಾಛಿ ಯೇ ಕೋತೋ, ದಿಯಾಛಿ ಜೀವೇರೇ ಕ್ಲೇಶ ನಿಜಸುಖ ಲಾಗಿ’, ಪಾಪೇ ನಾಹಿ ಡೋರಿ, ದಯಾ-ಹೀನ ಸ್ವಾರ್ಥ-ಪರೋ ಪರ-ಸುಖೇ ದುಃಖೀ, ಸದಾ … Continue reading ಆಮಾರ್ ಜೀವನ್

ನಾರದ ಮುನಿ ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Kannada) ನಾರದ ಮುನಿ, ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ ‘ರಾಧಿಕಾ-ರಮಣ’ – ನಾಮೇ ನಾಮ ಅಮನಿ, ಉದಿತ ಹೋಯ ಭಕತ – ಗೀತ – ಸಾಮೇ ಅಮಿಯ-ಧಾರಾ, ಬರಿಷೇ ಘನ ಶ್ರವಣ-ಯುಗಲೇ ಗಿಯಾ ಭಕತ-ಜನ, ಸಘನೇ ನಾಚೇ … Continue reading ನಾರದ ಮುನಿ ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ

ಅನಾದಿ ಕರಮ ಫಲೇ

Anādi Karama Phale (in Kannada) ಅನಾದಿ’ ಕರಮ-ಫಲೇ, ಪಡಿ’ ಭವಾರ್ಣವ ಜಲೇ, ತರಿಬಾರೇ ನಾ ದೇಖಿ ಉಪಾಯ ಎಇ ವಿಷಯ-ಹಲಾಹಲೇ, ದಿವಾ-ನಿಶಿ ಹಿಯಾ ಜ್ವಲೇ, ಮನ ಕಭು ಸುಖ ನಾಹಿ ಪಾಯ ಆಶಾ-ಪಾಶ-ಶತ-ಶತ, ಕ್ಲೇಶ ದೇಯ ಅವಿರತ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಊರ್ಮಿರ ತಾಹೇ … Continue reading ಅನಾದಿ ಕರಮ ಫಲೇ

ಪ್ರೇಮ-ಧ್ವನೀ ಸ್ತೋತ್ರ

Prema-Dhvanī Prayers (in Kannada)J ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏ.ಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಇಸ್ಕಾನ್-ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ, ಸೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವಽಲ್ಡ್ ಜಗದ್ ಗುರು ಶ್ರೀಲ … Continue reading ಪ್ರೇಮ-ಧ್ವನೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸಂಹಿತಾ

Śrī Brahma-saṁhitā (in Kannada) ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಃ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೊವಿಂದಃ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಪ್ರಕರ-ಸದ್ಮಿಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ- ಲಕ್ಷಾವೃತೇಷು ಸುರಭಿರಭಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಶ್ಮೀ-ಸಹಸ್ರ-ಶತ-ಸಂಭ್ರಮ-ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಅರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಂ ಅಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪ-ಕೋಟಿ-ಕಮನೀಯ-ವಿಶೇಷ-ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಂ … Continue reading ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸಂಹಿತಾ

ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಬುಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Kannada) ಕೃಷ್ಣ ತಬ ಪುಣ್ಯ ಹಬೆ ಭಾಇ ಏ ಪುಣ್ಯ ಕೋರಿಬೇ ಜಬೇ ರಾಧಾರಾಣೀ ಖುಷೀ ಹಬೇ ಧ್ರುವ ಅತಿ ಬೋಲಿ ತೋಮಾ ತಾಇ ಶ್ರೀ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಶಚೀ-ಸುತ ಪ್ರಿಯ … Continue reading ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಬುಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Kannada) ಚೇತೋ-ದರ್ಪಣ-ಮಾರ್ಜನಂ ಭವ-ಮಹಾ-ದಾವಾಗ್ನಿ-ನಿರ್ವಾಪಣಂ ಶ್ರೇಯಃ-ಕೈರವ-ಚಂದ್ರಿಕಾ-ವಿತರಣಂ ವಿದ್ಯಾ-ವಧೂ-ಜೀವನಮ್ ಆನಂದಾಂಬುಧಿ-ವರ್ಧನಂ ಪ್ರತಿ-ಪದಂ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾಸ್ವಾದನಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ-ಸ್ನಪನಂ ಪರಂ ವಿಜಯತೇ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ ನಾಮ್ನಾಮ್ ಅಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ-ಸರ್ವ-ಶಕ್ತಿಃ ತತ್ರಾರ್ಪಿತಾ ನಿಯಮಿತಃ ಸ್ಮರಣೇನ ಕಾಲಃ ಏತಾದೃಶೀ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವನ್ ಮಮಾಪಿ ದುರ್ದೈವಂ … Continue reading ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಷಡ್- ಗೋಸ್ವಾಮಿ-ಅಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Kannada) ಕೃಷ್ಣೋತ್ಕೀರ್ತನ- ಗಾನ-ನರ್ತನ-ಪರೌ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಾಮ್ಭೋ-ನಿಧೀ ಧೀರಾಧೀರ-ಜನ-ಪ್ರಿಯೌ ಪ್ರಿಯ-ಕರೌ ನಿರ್ಮತ್ಸರೌ ಪೂಜಿತೌ ಶ್ರೀ-ಚೈತನ್ಯ-ಕೃಪಾ-ಭರೌ ಭುವಿ ಭುವೋ ಭಾರಾವಹಂತಾರಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ ನಾನಾ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ವಿಚಾರಣೈಕ-ನಿಪುಣೌ ಸದ್-ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೌ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತ-ಕಾರಿಣೌ ತ್ರಿ-ಭುವನೇ ಮಾನ್ಯೌ ಶರಣ್ಯಾಕರೌ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಪದಾರವಿಂದ-ಭಜನಾನಂದೇನ ಮತ್ತಾಲಿಕೌ … Continue reading ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಷಡ್- ಗೋಸ್ವಾಮಿ-ಅಷ್ಟಕ

ಶ್ರೀ ವ್ರಜಧಾಮ-ಮಹಿಮಾಮೃತ

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Kannada) ಜಯ ರಾಧೇ, ಜಯ ಕೃಷ್ಣ, ಜಯ ವೃಂದಾವನ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಿನಾಥ, ಮದನ ಮೋಹನ್ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ, ರಾಧಾಕುಂಡ, ಗಿರಿ-ಗೋವರ್ಧನ್ ಕಾಲಿಂದೀ ಜಮುನಾ ಜಯ, ಜಯ ಮಹಾವನ್ ಕೇಶೀ ಘಾಟ, ಬಂಶೀ-ಬಟ, ದ್ವಾದಶ ಕಾನನ್ ಜಾಹಾ ಸಬ … Continue reading ಶ್ರೀ ವ್ರಜಧಾಮ-ಮಹಿಮಾಮೃತ

ದೈನ್ಯ ಓ ಪ್ರಪತ್ತಿ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Kannada) ಹರಿ ಹೇ ದೋಯಾಲ ಮೋರ ಜಯ ರಾಧಾ-ನಾಥ್ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಏಇ-ಬಾರೋ ಲೋಹೋ ನಿಜ ಸಾಥ್ ಬಹು ಜೋನಿ, ಭ್ರಮಿ’ ನಾಥ! ಲೋಇನು ಶರಣ್ ನಿಜ-ಗುಣೇ ಕೃಪಾ ಕೋರೋ’ … Continue reading ದೈನ್ಯ ಓ ಪ್ರಪತ್ತಿ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ-ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ದಯಾ

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Kannada) ಪರಮ ಕೋರುಣ, ಪಹೂ ದುಇ ಜನ, ನಿತಾಇ ಗೌರಚಂದ್ರ ಸಬ ಅವತಾರ-ಸಾರ ಶಿರೋಮಣಿ, ಕೇವಲ ಆನಂದ-ಕಂದ ಭಜೋ ಭಜೋ ಭಾಇ, ಚೈತನ್ಯ ನಿತಾಇ, ಸುದೃಢ ಬಿಶ್ವಾಸ ಕೋರಿ’ ವಿಷಯ ಛಾಡಿಯಾ, ಸೇ ರಸೇ … Continue reading ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ-ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ದಯಾ

ಭಜಹುರೇ ಮನ

Bhajahū Re Mana (in Kannada) ಭಜಹುರೇ ಮನ ಶ್ರೀ ನಂದ-ನಂದನ ಅಭಯ-ಚರಣಾರವಿಂದ ರೇ ದುರ್ಲಭ ಮಾನವ-ಜನಮ ಸತ್-ಸಂಗೇ ತರೋಹೋ ಏ ಭವ-ಸಿಂಧು ರೇ ಶೀತ ಆತಪ ವಾತ ವರಿಷಣ ಏ ದಿನ ಜಾಮಿನೀ ಜಾಗಿ ರೇ ಬಿಫಲೇ ಸೇವಿನು ಕೃಪಣ … Continue reading ಭಜಹುರೇ ಮನ

ಶ್ರೀ ದಶಾವತಾರ- ಸ್ತೋತ್ರ

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Kannada) ಪ್ರಲಯ ಪಯೋಧಿ-ಜಲೇ ಧೃತವಾನ್ ಅಸಿ ವೇದಮ್ ವಿಹಿತ ವಹಿತ್ರ-ಚರಿತ್ರಮ್ ಅಖೇದಮ್ ಕೇಶವ ಧೃತ-ಮೀನ-ಶರೀರ, ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಕ್ಷಿತಿರ್ ಇಹ ವಿಪುಲತರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ತವ ಪೃಷ್ಠೇ ಧರಣಿ- ಧಾರಣ-ಕಿಣ ಚಕ್ರ-ಗರಿಷ್ಠೇ ಕೇಶವ ಧೃತ-ಕೂರ್ಮ-ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ … Continue reading ಶ್ರೀ ದಶಾವತಾರ- ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾ-ಸ್ತವ

Śrī Rādhikā-stava (in Kannada) ರಾಧೇ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ-ದಯಿತೇ ಗೋಕುಲ-ತರುಣೀ-ಮಂಡಲ-ಮಹಿತೇ ದಾಮೋದರ-ರತಿ-ವರ್ಧನ-ವೇಷೇ ಹರಿ-ನಿಷ್ಕುಟ-ವೃಂದಾ-ವಿಪಿನೇಶೇ ವೃಷಭಾನುದಧಿ-ನವ-ಶಶಿ-ಲೇಖೇ ಲಲಿತಾ-ಸಖಿ ಗುಣ-ರಮಿತ-ವಿಶಾಖೇ ಕರುಣಾಂ ಕುರು ಮಯಿ ಕರುಣಾ-ಭರಿತೇ ಸನಕ ಸನಾತನ ವರ್ಣಿತ ಚರಿತೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕ

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Kannada) ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಲಸತ್-ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೇ ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೂಖಲಾದ್ ಧಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತತೋ ದ್ರುತ್ಯ ಗೋಪ್ಯಾ ರುದಂತಂ ಮುಹುರ್ ನೇತ್ರ-ಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜಂತಂ ಕರಾಂಭೋಜ-ಯುಗ್ಮೇನ ಸಾತಂಕ-ನೇತ್ರಂ ಮುಹುಃ ಶ್ವಾಸ-ಕಂಪ-ತ್ರಿರೇಖಾಂಕ-ಕಂಠ- ಸ್ಥಿತ-ಗ್ರೈವಂ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತಿಬದ್ಧಮ್ ಇತೀದೃಕ್ ಸ್ವ-ಲೀಲಾಭೀರಾನಂದ-ಕುಂಡೇ ಸ್ವ-ಘೋಷಂ … Continue reading ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕ

ವಾಸಂತೀ ರಾಸ

Vāsantī-rāsa (in Kannada) ವೃಂದಾವನ ರಮ್ಯ-ಸ್ಥಾನ, ದಿವ್ಯ-ಚಿನ್ತಾಮಣಿ-ಧಾಮ, ರತನ-ಮಂದಿರ ಮನೋಹರ ಆವೃತ ಕಾಲಿಂದೀ-ನೀರೇ, ರಾಜ-ಹಂಸ ಕೇಲಿ ಕೋರೆ ತಾಹೇ ಶೋಭೇ ಕನಕ-ಕಮಲ ತಾರ ಮಧ್ಯೇ ಹೇಮ-ಪೀಠ, ಅಷ್ಟ-ದಲೇ ವೇಷ್ಟಿತ, ಅಷ್ಟ-ದಲೇ ಪ್ರಧಾನಾ ನಾಯಿಕಾ ತಾರಮಧ್ಯೇ ರತ್ನಾಸನೇ, ಬೋಸಿ ‘ ಆಛೆನ್ ದುಇ-ಜನೇ, … Continue reading ವಾಸಂತೀ ರಾಸ

ಶ್ರೀ ರೂಪ ಮಂಜರೀ ಪದ

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Kannada) ಶ್ರೀ-ರೂಪ-ಮಂಜರೀ-ಪದ, ಸೇಇ ಮೋರ ಸಂಪದ, ಸೇಇ ಮೋರ್ ಭಜನ-ಪೂಜನ ಸೇಇ ಮೋರ ಪ್ರಾಣ-ಧನ, ಸೇಇ ಮೋರ ಆಭರಣ ಸೇಇ ಮೋರ್ ಜೀವನೇರ ಜೀವನ ಸೇಇ ಮೋರ ರಸ-ನಿಧಿ, ಸೇಇ ಮೋರ ವಾಂಛಾ-ಸಿದ್ಧಿ, ಸೇಇ … Continue reading ಶ್ರೀ ರೂಪ ಮಂಜರೀ ಪದ

ಮನಃ-ಶಿಕ್ಷಾ

Manaḥ-śikṣā (in Kannada) ನಿತಾಇ-ಪದ-ಕಮಲ, ಕೋಟಿ-ಚಂದ್ರ-ಸುಶೀತಲ, ಜೇ ಛಾಯಾಯ್ ಜಗತ ಜುರಾಯ್ ಹೇನೋ ನಿತಾಇ ಬಿನೇ ಭಾಇ, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಪಾಇತೇ ನಾಇ, ದೃಢ ಕೋರಿ ‘ ಧರೋ ನೀತಾಇರ್ ಪಾಯ್ ಸೇ ಸಂಬಂಧ ನಾಹಿ ಜಾ’ರ್, ಬೃಥಾ ಜನ್ಮ ಗೋಲೋ ತಾ’ರ್, … Continue reading ಮನಃ-ಶಿಕ್ಷಾ

ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ

Sāvaraṇa-śrī-gaura-pāda-padme (in Kannada) ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ದೊಯಾ ಕೊರೋ ಮೋರೇ ತೊಮಾ ಬಿನಾ ಕೆ ದೊಯಾಲು ಜಗತ್-ಸಂಸಾರೇ ಪತಿತ-ಪಾವನ-ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ ಮೊ ಸಮ ಪತಿತ ಪ್ರಭು ನಾ ಪಾಇಬೇ ಆರ ಹಾ ಹಾ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸುಖೀ ಕೃಪಾವಲೋಕನ … Continue reading ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ

ಶ್ರೀ ಗುರು-ವಂದನಾ

Śrī Guru-vandanā (in Kannada) ಶ್ರೀ ಗುರು-ಚರಣ-ಪದ್ಮ ಕೇವಲ ಭಕತಿ ಸದ್ಮ ಬಂದೊ ಮುಯಿ ಸಾವಧಾನ ಮತೇ ಜಾಹಾರ ಪ್ರಸಾದೇ ಭಾಇ ಏ ಭವ ತೋರಿಯಾ ಜಾಇ ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋಯ್ ಜಾಹಾ ಹ’ತೇ ಗುರು-ಮುಖ-ಪದ್ಮ-ವಾಕ್ಯ, ಚಿತ್ತೇತೆ ಕೊರಿಯಾ ಐಕ್ಯ ಆರ್ ನಾ … Continue reading ಶ್ರೀ ಗುರು-ವಂದನಾ

ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಮಹಿಮಾ

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Kannada) ಗೌರಾಂಗೇರ ದುಟಿ ಪದ, ಜಾರ್ ಧನ ಸಂಪದ, ಸೇ ಜಾನೇ ಭಕತಿರಸಸಾರ್ ಗೌರಾಂಗೇರ ಮಧುರಲೀಲಾ, ಜಾರ್ ಕರ್ಣೇ ಪ್ರವೇಶಿಲಾ ಹೃದೊಯ ನಿರ್ಮಲ ಭೇಲೋ ತಾರ್ ಜೇ ಗೌರಾಂಗೇರ ನಾಮ ಲೊಯ್, ತಾರ ಹೊಯ್ ಪ್ರೇಮೋದೊಯ್ ತಾರೇ ಮುಇ … Continue reading ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಮಹಿಮಾ

ಸಖೀ-ವೃಂದೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Kannada) ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮೋರ ಜುಗಲ-ಕಿಶೋರ ಜೀವನೇ ಮರಣೇ ಗತಿ ಆರೋ ನಾಹಿ ಮೋರ ಕಾಲಿಂದೀರ ಕೂಲೇ ಕೇಲಿ-ಕದಂಬೇರ ವನ ರತನ-ಬೆದೀರ ಉಪರ ಬೊಸಾಬೊ ದು’ ಜನ ಶ್ಯಾಮ-ಗೌರೀ-ಅಂಗೇ ದಿಬೋ (ಚೂವಾ) ಚಂದನೇರ ಗಂಧ ಚಾಮರ ಢುಲಾಬೋ … Continue reading ಸಖೀ-ವೃಂದೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ

Nāma-saṅkīrtana (in Kannada) ಹರಿ ಹರಯೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಾಯ ನಮಃ ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಗೋಪಾಲ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಗಿರಿಧಾರೀ ಗೋಪೀನಾಥ ಮದನ-ಮೋಹನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ-ನಿತ್ಯಾನಂದ-ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ-ಸೀತಾ ಹರಿ ಗುರು ವೈಷ್ಣವ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಶ್ರೀ-ರೂಪ … Continue reading ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ

ಲಾಲಸಾಮಯೀ ಪ್ರಾರ್ಥನ

Lālasāmayī Prārthana (in Kannada) ‘ಗೌರಾಂಗ’ ಬೋಲಿತೇ ಹಬೇ ಪುಲಕ – ಶರೀರ ‘ಹರಿ ಹರಿ’ ಬೋಲಿತೇ ನಯನೇ ಬ’ಬೇ ನೀರ ಆರ ಕಬೇ ನಿತಾಇ-ಚಾನ್ದೇರ್ ಕೋರುಣಾ ಹೋಇಬೇ ಸಂಸಾರ-ಬಾಸನಾ ಮೋರ ಕಬೇ ತುಚ್ಛ ಹ’ಬೇ ವಿಷಯ ಛಾಡಿಯಾ ಕಬೇ ಶುದ್ಧ … Continue reading ಲಾಲಸಾಮಯೀ ಪ್ರಾರ್ಥನ

ಇಷ್ಟ-ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Kannada) ಹರಿ ಹರಿ! ಬಿಫಲೇ ಜನಮ ಗೋಙಾಇನು ಮನುಷ್ಯ-ಜನುಮ ಪಾಇಯಾ, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಭಜಿಯಾ, ಜಾನಿಯಾ ಶುನಿಯಾ ಬಿಷ ಖಾಇನು ಗೋಲೋಕೇರ ಪ್ರೇಮ-ಧನ, ಹರಿ-ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ ರತಿ ನಾ ಜನ್ಮಿ ಲೋ ಕೇನೇ ತಾಯ್ ಸಂಸಾರ-ಬಿಷಾನಲೇ’ ದಿಬಾ-ನಿಶಿ ಹಿಯಾ … Continue reading ಇಷ್ಟ-ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

ವೈಷ್ಣವೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Vaiṣṇave Vijñapti (in Kannada) ಏಇ-ಬಾರೋ ಕರುಣಾ ಕೊರೋ ವೈಷ್ಣವ ಗೋಸಾಇ ಪತಿತ-ಪಾವನ ತೋಮಾ ಬಿನೇ ಕೇಹೋ ನಾಇ ಜಾಹಾರ ನಿಕಟೇ ಗೇಲೇ ಪಾಪ ದೂರೇ ಜಾಯ್ ಏಮೋನ ದೋಯಾಲ ಪ್ರಭು ಕೇಬಾ ಕೋಥಾ ಪಾಯ್ ಗಂಗಾರ ಪರಶ ಹೋಇಲೇ ಪಶ್ಚಾತೇ … Continue reading ವೈಷ್ಣವೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

ವಿದ್ಯಾರ ವಿಲಾಸೆ

Vidyāra Vilāse (in Kannada) ವಿದ್ಯಾರ ವಿಲಾಸೇ,ಕಾಟಾಇನು ಕಾಲ, ಪರಮ ಸಾಹಸೇ ಆಮಿ ತೋಮಾರ ಚರಣ ನಾ ಭಜಿನು ಕಭು, ಏಖೋನ ಶರಣ ತುಮಿ ಪೊಡಿತೇ ಪೊಡಿತೇ, ಭರಸಾ ಬಾಡಿಲೋ, ಜ್ಞಾನೇ ಗತಿ ಹಬೇ ಮಾನಿ’ ಸೇ ಆಶಾ ಬಿಫಲ ಸೇ … Continue reading ವಿದ್ಯಾರ ವಿಲಾಸೆ

ವಿಭಾವರೀ ಶೇಷ

Vibhāvarī Śeṣa (in Kannada) ವಿಭಾವರೀ ಶೇಷ ಆಲೋಕ-ಪ್ರವೇಶ, ನಿದ್ರಾಚಾಡಿ’ ಉಠೋ ಜೀವ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಹರಿ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹಯಗ್ರೀವ ನೃಸಿಂಹ ವಾಮನ, ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂಧನ, ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದನ ಶ್ಯಾಮ ಪೂತನಾ-ಘಾತನ ಕೈಟಭ-ಶಾತನ ಜಯ ದಾಶರಥಿ-ರಾಮ ಯಶೋದಾ … Continue reading ವಿಭಾವರೀ ಶೇಷ

ಓಹೆ! ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Kannada) ಓಹೆ! ವೈಷ್ಣಬ ಠಾಕುರ ದೊಯಾರ ಸಾಗರ ಏ ದಾಸೆ ಕೋರುಣಾ ಕೋರಿ’ ದಿಯಾ ಪದ-ಛಾಯಾ, ಶೋಧೋ ಹೆ ಆ ಮಾಯ, ತೊಮಾರ ಚರಣ ಧೋರಿ ಛಯ ಬೆಗ ದೋಮಿ’, ಛಯ ದೋಷ ಶೋಧಿ’ ಛಯ … Continue reading ಓಹೆ! ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ

ತುಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ

Tumi Sarveśvareśvara (in Kannada) ತುಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ, ಬ್ರಜೇಂದ್ರ-ಕುಮಾರ ತೋಮಾರ ಇಚ್ಛಾಯ ವಿಶ್ವೇ ಸೃಜನ ಸಂಹಾರ ತವ ಇಚ್ಛಾ-ಮತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕೊರೇನ ಸೃಜನ ತವ ಇಚ್ಛಾ-ಮತೋ ವಿಷ್ಣು ಕೊರೇನ ಪಾಲನ ತವ ಇಚ್ಛಾ ಮತೇ ಶಿವ ಕೊರೇನ ಸಂಹಾರ ತವ ಇಚ್ಛಾ … Continue reading ತುಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ

ಶ್ರೀ ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ

Śrī Nāma-kīrtana (in Kannada) ಯಶೋಮತೀ ನಂದನ, ಬ್ರಜ-ಬರೋ-ನಾಗರ ಗೋಕುಲ ರಂಜನ ಕಾನಾ ಗೋಪೀ-ಪರಾಣ-ಧನ, ಮದನ-ಮನೋಹರ ಕಾಲಿಯ-ದಮನ-ವಿಧಾನ ಅಮಲ ಹರಿನಾಮ್ ಅಮಿಯ ವಿಲಾಸಾ ವಿಪಿನ-ಪುರಂದರ, ನವೀನ ನಾಗರ-ಬೋರ ಬಂಶೀ-ಬದನ ಸುವಾಸಾ ಬ್ರಜ-ಜನ-ಪಾಲನ, ಅಸುರ-ಕುಲ-ನಾಶನ ನಂದ ಗೋ-ಧನ ರಾಖೋವಾಲಾ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ, ನವನೀತ … Continue reading ಶ್ರೀ ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ

ಗೌರ-ಆರತಿ

Gaura-ārati (in Kannada) (ಕಿಬ)ಜಯ ಜಯ ಗೋರಾಚಾಂದೇರ್ ಆರತಿ ಕೋ ಶೋಭಾ ಜಾಹ್ನವೀ-ತಟ-ವನೇ ಜಗ-ಮನ-ಲೋಭಾ ದಖಿಣೆ ನೀತಾಇಚಾಂದ್, ಬಾಮೇ ಗದಾಧರ ನಿಕಟೇ ಅದ್ವೈತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಛತ್ರಧರ ಬೋಸಿಯಾಛೇ ಗೋರಾಚಾಂದ ರತ್ನ-ಸಿಂಹಾಸನೇ ಆರತಿ ಕೋರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ-ಆದಿ ದೇವ-ಗಣೇ ನರಹರಿ-ಆದಿ ಕೋರಿ ‘ ಚಾಮರ … Continue reading ಗೌರ-ಆರತಿ

ಭೋಗ-ಆರತಿ

Bhoga-ārati (in Kannada) ಭಜ ಭಕತ-ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ-ಗೌರಹರಿ ಶ್ರೀ-ಗೌರಹರಿ ಸೋಹಿ ಗೋಷ್ಠ-ವಿಹಾರೀ, ನಂದ-ಜಶೋಮತೀ-ಚಿತ್ತ-ಹಾರೀ ಬೇಲಾ ಹೋ ‘ ಲೋ, ದಾಮೋದರ, ಆಇಸ ಏಖಾನೋ ಭೋಗ-ಮಂದಿರೇ ಬೋಸಿ’ ಕೋರಹೋ ಭೋಜನ ನಂದೇರ ನಿದೇಶೇ ಬೈಸೇ ಗಿರಿ-ವರ-ಧಾರೀ ಬಲದೇವ-ಸಹ ಸಖಾ ಬೈಸೇ ಸಾರಿ ಸಾರಿ … Continue reading ಭೋಗ-ಆರತಿ

ಶುದ್ಧ-ಭಕತ

Śuddha-bhakata (in Kannada) ಶುದ್ಧ-ಭಕತ-ಚರಣ-ರೇಣು, ಭಜನ-ಅನುಕೂಲ ಭಕತ-ಸೇವಾ, ಪರಮ-ಸಿದ್ಧಿ, ಪ್ರೇಮ-ಲತಿಕಾರ ಮೂಲ ಮಾಧವ-ತಿಥಿ, ಭಕ್ತಿ-ಜನನೀ, ಜತನೇ ಪಾಲನ ಕೋರಿ ಕೃಷ್ಣ-ಬಸತಿ, ಬಸತಿ ಬೋಲಿ’ ಪರಮ ಆದರೇ ಬೋರಿ ಗೌರ್ ಆಮಾರ, ಜೇ-ಸಬ ಸ್ಥಾನೇ, ಕೋರಲೋ ಭ್ರಮಣ ರಂಗೇ ಸೇ-ಸಬ ಸ್ಥಾನೆ, ಹೇರಿಬೋ … Continue reading ಶುದ್ಧ-ಭಕತ

ಕಬೇ ಹ’ಬೇ ಬೋಲೋ

Kabe Ha’be Bolo (in Kannada) ಕಬೇ ಹ’ ಬೇ ಬೋಲೋ ಸೇ-ದಿನ ಅಮಾರ್ (ಆಮಾರ್) ಅಪರಾಧ ಘುಚಿ’, ಶುದ್ಧ ನಾಮೇ ರುಚಿ, ಕೃಪಾ-ಬಾಲೇ ಹ’ ಬೇ ಹೃದೋಯೇ ಸಂಚಾರ್ ತೃಣಾಧಿಕ ಹೀನ, ಕಬೇ ನಿಜೇ ಮಾನಿ’, ಸಹಿಷ್ಣುತಾ-ಗುಣ ಹೃದಯೇತೇ ಆನಿ’ … Continue reading ಕಬೇ ಹ’ಬೇ ಬೋಲೋ

ಸಿದ್ಧಿ-ಲಾಲಸಾ

Siddhi Lālasā (in Kannada) ಕಬೇ ಗೌರ-ವನೇ, ಸುರಧುನೀ-ತಟೇ ‘ಹಾ ರಾಧೇ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ’ ಬೋಲೇ ‘ ಕಾಂದಿಯಾ ಬೇರಾ’ ಬೋ, ದೇಹೋ-ಸುಖ ಛಾಡಿ’, ನಾನಾ ಲತಾ-ತುರು-ತಲೇ ಶ್ವ-ಪಚ-ಗೃಹೇತೇ, ಮಾಗಿಯಾ ಖಾಇಬೋ, ಪಿಬೋ ಸರಸ್ವತೀ-ಜಲ ಪುಲಿನೇ ಪುಲಿನೇ, ಗಡಾ-ಗಡಿ ದಿಬೋ, ಕೋರಿ’ … Continue reading ಸಿದ್ಧಿ-ಲಾಲಸಾ

ಜಯ ರಾಧಾ-ಮಾಧವ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Kannada) (ಜಯ) ರಾಧಾ-ಮಾಧವ (ಜಯ) ಕುಂಜವಿಹಾರೀ (ಜಯ) ಗೋಪಿ-ಜನ-ವಲ್ಲಭ (ಜಯ) ಗಿರಿವರಧಾರೀ (ಜಯ) ಯಶೋದಾನಂದನ, (ಜಯ) ವ್ರಜಜನರಂಜನ, (ಜಯ) ಯಮುನಾ-ತೀರ ವನ-ಚಾರೀ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Kannada) ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ಬೋಲೋ ರೇ ಸೋಬಾಇ (ಏಇ) ಶಿಖಾ ದಿಯಾ, ಸಬ್ ನದೀಯಾ ಫಿರ್ಛೇ ನೇಚೇ’ ಗೌರ-ನಿತಾಇ (ಮಿಛೇ) ಮಾಯಾರ್ ಬೋಶೇ, ಜಾಚ್ಛೋ ಭೇಸೇ’ ಖಾಚ್ಛೋ ಹಾಬುಡುಬು ಭಾಇ (ಜೀವ್)ಕೃಷ್ಣ-ದಾಸ್, ಏ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಕೋರ್ಲೇ … Continue reading ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್

ಮಾನಸ ದೇಹ ಗೇಹ

Mānasa Deha Geha (in Kannada) ಮಾನಸ, ದೇಹೋ, ಗೇಹೋ, ಜೋ ಕಿಛು ಮೋರ್ ಅರ್ಪಿಲು ತುವಾ ಪದೇ, ನನ್ದ-ಕಿಶೋರ್ ಸಂಪುದೇ ವಿಪದೇ, ಜೀವನೇ-ಮರಣೇ ದಾಯ್ ಮಮ ಗೇಲಾ, ತುವಾ ಓ-ಪದ ಬರಣೇ ಮಾರೋಬಿ ರಾಖೋಬಿ-ಜೋ ಇಚ್ಛಾ ತೋಹಾರಾ ನಿತ್ಯ-ದಾಸ ಪ್ರತಿ … Continue reading ಮಾನಸ ದೇಹ ಗೇಹ

ಗುರುದೇವ್

Gurudeva (in Kannada) ಗುರುದೇವ್! ಕೃಪಾಬಿಂದು ದಿಯಾ, ಕೋರೊ ಎಇ ದಾಸೆ ತೃಣಾಪೇಖಾ ಅತಿ ಹೀನ ಸಕಲ ಸಹನೇ, ಬಲ ದಿಯಾ ಕೋರೊ, ನಿಜ-ಮಾನೇ ಸ್ಪೃಹ-ಹೀನ ಸಕಲೆ ಸಮ್ಮಾನ ಕೋರಿತೆ ಶಕತಿ ದೇಹೋ ನಾಥ! ಜಥಾಜಥ ತಬೆ ತೋ ಗಾಇಬೊ, ಹರಿ-ನಾಮ-ಸುಖೇ … Continue reading ಗುರುದೇವ್

ಗೋಪೀನಾಥ

Gopīnātha (in Kannada) ಭಾಗ-1 ಗೋಪಿನಾಥ್, ಮಮ ನಿವೇದನ ಶುನೋ ವಿಷಯೀ ದುರ್ಜನ, ಸದಾ ಕಾಮ-ರತ, ಕಿಛು ನಾಹಿ ಮೋರ ಗುಣ ಗೋಪೀನಾಥ್, ಆಮಾರ ಭರಸಾ ತುಮಿ ತೋಮಾರ ಚರಣೇ, ಲೋಇನು ಶರಣ, ತೋಮಾರ ಕಿಂಕೊರ ಆಮಿ ಗೋಪೀನಾಥ್, ಕೆಮೋನೇ ಶೋಧಿಬೇ … Continue reading ಗೋಪೀನಾಥ

ಶ್ರೀ ನಾಮ

Śrī Nāma (in Kannada) ಗಾಯ್ ಗೋರಾ ಮಧುರ್ ಸ್ವರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಗೃಹೇ ಥಾಕೋ ವನೇ ಥಾಕೋ ಸದಾಹರಿಬೋಲೆ ಡಾಕೋ … Continue reading ಶ್ರೀ ನಾಮ

ಜೀವ್ ಜಾಗೊ

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Kannada) ಉದಿಲೋ ಅರುಣ ಪೂರಬ-ಭಾಗೇ ದ್ವಿಜಮಣಿ ಗೋರಾ ಅಮನಿ ಜಾಗೇ ಭಕತ ಸಮೂಹ ಲೋಇಯಾ ಸಾಥೇ ಗೇಲಾ ನಗರ-ಬ್ರಾಜೇ ‘ತಾಥೈ ತಾಥೈ’ ಬಾಜಲೊ ಖೋಲ್ ಘನ ಘನ ತಾಹೆ ಝಾಜೇರ ರೋಲ್ ಪ್ರೇಮೇ ಢಲಢಲ … Continue reading ಜೀವ್ ಜಾಗೊ

ಉದಿಲೊ ಅರುಣ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Kannada) ಜೀವ್ ಜಾಗೋ ಜೀವ್ ಜಾಗೋ, ಗೌರಚಾಂದ ಬೋಲೇ ಕೋತ ನಿದ್ರಾ ಜಾಒ ಮಾಯಾ ಪಿಶಾಚೀರ-ಕೋಲೇ ಭಜಿಬೊ ಬೋಲಿಯಾ ಎಸೆ ಸಂಸಾರ-ಭಿತರೇ ಭುಲಿಯಾ ರೋಹಿಲೆ ತುಮಿ ಅವಿದ್ಯಾರ ಭರೇ ತೊಮಾರೆ ಲೊಇತೆ ಆಮಿ ಹೊಇನು … Continue reading ಉದಿಲೊ ಅರುಣ

ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮಂತ್ರ

Śrī Tulasī Pradakṣiṇa Mantra (in Kannada) ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿಕಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಃ ಪದೇ ಪದೇ ಧ್ವನಿ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Kannada) (ಓಂ) ವೃಂದಾಯೈ ತುಲಸೀ ದೇವ್ಯೈ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ಕೇಶವಸ್ಯ ಚ ವಿಷ್ಣು-ಭಕ್ತಿ-ಪ್ರದೇ ದೇವೀ ಸತ್ಯವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಧ್ವನಿ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನ

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Kannada) ತವ ಕರ-ಕಮಲ-ವರೇ ನಖಂ ಅದ್ಭುತ-ಶೃಂಗಂ ದಲಿತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು-ತನು-ಬೃಂಗಂ ಕೇಶವ ಧೃತ-ನರಹರಿ-ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಧ್ವನಿ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Kannada) ನಮಸ್ತೇ ನರಸಿಂಹಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಹ್ಲಾದ-ದಾಯಿನೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ವಕ್ಷಃ ಶಿಲಾ-ಟಂಕ-ನಖಾಲಯೇ ಇತೋ ನೃಸಿಂಹಃ ಪರತೋ ನೃಸಿಂಹೋ ಯತೋ ಯತೋ ಯಾಮಿ ತತೋ ನೃಸಿಂಹಃ ಬಹಿರ್ ನೃಸಿಂಹೋ ಹೃದಯೇ ನೃಸಿಂಹೋ ನೃಸಿಂಹಂ ಆದಿಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಧ್ವನಿ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ … Continue reading ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣಾಮ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರ್ವಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Kannada) ಸಂಸಾರ-ದಾವಾನಲ-ಲೀಢ-ಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ-ಘನಾಘನತ್ವಮ್ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಮಹಾಪ್ರಭೋಃ ಕೀರ್ತನ-ನೃತ್ಯ-ಗೀತ ವಾದಿತ್ರ-ಮಾದ್ಯನ್-ಮನಸೋ ರಸೇನ ರೋಮಾನ್ಚ-ಕಂಪಾಶ್ರು-ತರಂಗ-ಭಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ ಶೃಂಗಾರ-ತನ್ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದೌ ಯುಕ್ತಸ್ಯ … Continue reading ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರ್ವಷ್ಟಕ

ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Rādhā praṇāma (in Kannada) ತಪ್ತ-ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರೀ ವೃಷಭಾನು ಸುತೇ ದೇವೀ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ-ಪ್ರಿಯೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಸಂಬಂಧಾಧಿದೇವ ಪ್ರಣಾಮ

Sambandhādhideva praṇāma (in Kannada) ಜಯತಾಂ ಸುರತೌ ಪಂಗೋರ್ ಮಮ ಮಂದ-ಮತೇರ್ ಗತೀ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವ ಪದಾಂಭೋಜೌ ರಾಧಾ-ಮದನ-ಮೋಹನೌ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Kannada) ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ-ಸಿಂಧೋ ದೀನ-ಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೇ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ-ಕಾಂತ ರಾಧಾ-ಕಾಂತ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀ ಪಂಚ-ತತ್ವ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Kannada) ಪಂಚ-ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Kannada) ನಮೋ ಮಹಾವದಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯ ತೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರ ತ್ವಿಷೆ ನಾಮ: ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Kannada) ವಾಞ್ಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ-ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಮ್ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Jagannātha praṇāma (in Kannada) ಗೌರಾವಿರ್ಭಾವ-ಭೂಮೇಸ್ತ್ವಂ ನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯಃ ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಭೌಮಃ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Kannada) ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ-ನಾಮಿನೇ ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ರೂಪಾನುಗ ವರಾಯ ತೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀಲ ಗೌರಕಿಶೋರ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Kannada) ನಮೋ ಗೌರ-ಕಿಶೋರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್-ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಯೇ ವಿಪ್ರಲಂಭ-ರಸಾಂಬೋಧೇ ಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ತೇ ನಮಃ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರಣತಿ

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇāma (in Kannada) ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ-ಸರಸ್ವತೀತಿ ನಾಮಿನೇ ಶ್ರೀ ವಾರ್ಷಭಾನವೀ-ದೇವೀ-ದಯಿತಾಯ ಕೃಪಾಬ್ಧಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಯಿನೇ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ಮಾಧುರ್ಯೋಜ್ವಲ ಪ್ರೇಮಾಢ್ಯ ಶ್ರೀ-ರೂಪಾನುಗ ಭಕ್ತಿ … Continue reading ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರಣತಿ

ಮಂಗಲಾಚರಣ

Maṅgalācaraṇa (in Kannada) ವಂದೇ ಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಮ್ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ … Continue reading ಮಂಗಲಾಚರಣ

ಶ್ರೀ ರೂಪ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Rūpa praṇāma (in Kannada) ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Guru praṇāma (in Kannada) ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರ್ ಉನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Kannada) ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀ ಪಂಚ-ತತ್ವಮಂತ್ರ

Śrī Pañca-tattva mantra(in Kannada) (ಜಯ) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀ ವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಣತಿ

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Kannada) ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು-ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ! ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ-ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ !! ನಮಸ್ತೇ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರ-ವಾಣೀ-ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ! ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಶೂನ್ಯವಾದಿ-ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ-ದೇಶ-ತಾರಿಣೇ!! ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು