ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Tamil) நமாமீஷ்வரம் ஸ்ச்சிதானந்த ரூபம் லஸத் குண்டலம் கோகுலே ப்ராஜமானம் யஷோதாபி-யோலூகலாத் தாவமானம் பராம்ருஷ்டம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா ருதந்தம் முஹுர் நேத்ர யுக்மம் ம்ருஜந்தம் கராம்போஜ யுக்மேன ஸாதங்க நேத்ரம் முஹுஹ் ஷ்வாச கம்ப த்ரி … Continue reading ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Malayalam) നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്-കുംഡലം ഗോകുലേ ഭ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലാത് ധാവമാനം പരാമൃഷ്ഠം അത്യംതതോ ദ്രുത്യ ഗോപ്യാ രുദംതം മുഹുർ നേത്ര-യുഗ്മം മൃജംതം കരാംഭോജ-യുഗ്മേന സാതംക-നേത്രം മുഹുഃ ശ്വാസ-കംപ-ത്രിരേഖാങ്കകണ്ഠ- സ്ഥിത-ഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതീദൃക് സ്വലീലാഭീരാനന്ദ-കുംഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം … Continue reading ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

শ্রী দামোদরাষ্টক

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Bengali) নমামীশ্বরং সচ্চিদানংদ রূপং লসত্-কুংডলং গোকুলে ভ্রাজমানং যশোদাভিযোলূখলাদ্ ধাবমানং পরামৃষ্টং অত্যংততো দ্রুত্য গোপ্যা রুদংতং মুহুর্ নেত্র-যুগ্মং মৃজংতং করাংভোজ-যুগ্মেন সাতংক-নেত্রং মুহুঃ শ্বাস-কংপ-ত্রিরেখাংক-কংঠ- স্থিত-গ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভীরানংদ-কুংডে স্ব-ঘোষং … Continue reading শ্রী দামোদরাষ্টক

શ્રી દામોદરાષ્ટક

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Gujarati) નમામીશ્વરં સચ્ચિદાનંદ રૂપં લસત્-કુંડલં ગોકુલે ભ્રાજમાનં યશોદાભિયોલૂખલાદ્ધાવમાનં પરામૃષ્ટં અત્યંતતો દ્રુત્ય ગોપ્યા રુદંતં મુહુર્ નેત્ર-યુગ્મં મૃજંતં કરાંભોજ-યુગ્મેન સાતંક-નેત્રં મુહુઃ શ્વાસ-કંપ-ત્રિરેખાંક-કંઠ- સ્થિત-ગ્રૈવં દામોદરં ભક્તિબદ્ધમ્ ઇતીદૃક્ સ્વ-લીલાભીરાનંદ-કુંડે સ્વ-ઘોષં નિમજ્જંતં … Continue reading શ્રી દામોદરાષ્ટક

श्री दामोदराष्टक

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Hindi) नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्-कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखलाद्धावमानं परामृष्टं अत्यंततो द्रुत्य गोप्या रुदंतं मुहुर् नेत्र-युग्मं मृजंतं करांभोज-युग्मेन सातंक-नेत्रं मुहुः श्वास-कंप-त्रिरेखांक-कंठ- स्थित-ग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इतीदृक् स्व-लीलाभीरानंद-कुंडे स्व-घोषं निमज्जंतं … Continue reading श्री दामोदराष्टक

శ్రీ దామోదరాష్టక

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Telugu) నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం లసత్-కుండలం గోకులే భ్రాజమానం యశోదాభియోలూఖలాద్ ధావమానం పరామృష్టం అత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా రుదంతం ముహుర్ నేత్ర-యుగ్మం మృజంతం కరాంభోజ-యుగ్మేన సాతంక-నేత్రం ముహుః శ్వాస-కంప-త్రిరేఖాంక-కంఠ- స్థిత-గ్రైవం దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ ఇతీదృక్ స్వ-లీలాభీరానంద-కుండే స్వ-ఘోషం … Continue reading శ్రీ దామోదరాష్టక

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕ

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Kannada) ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಲಸತ್-ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೇ ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೂಖಲಾದ್ ಧಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತತೋ ದ್ರುತ್ಯ ಗೋಪ್ಯಾ ರುದಂತಂ ಮುಹುರ್ ನೇತ್ರ-ಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜಂತಂ ಕರಾಂಭೋಜ-ಯುಗ್ಮೇನ ಸಾತಂಕ-ನೇತ್ರಂ ಮುಹುಃ ಶ್ವಾಸ-ಕಂಪ-ತ್ರಿರೇಖಾಂಕ-ಕಂಠ- ಸ್ಥಿತ-ಗ್ರೈವಂ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತಿಬದ್ಧಮ್ ಇತೀದೃಕ್ ಸ್ವ-ಲೀಲಾಭೀರಾನಂದ-ಕುಂಡೇ ಸ್ವ-ಘೋಷಂ … Continue reading ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕ

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in English)

Śrī Dāmodaraṣṭaka namāmīśvaraṁ sac-cid-ānanda-rūpaṁ lasat-kuṇḍalaṁ gokule bhrājamanam yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānaṁ parāmṛṣṭam atyantato drutya gopyā rudantaṁ muhur netra-yugmaṁ mṛjantam karāmbhoja-yugmena sātaṅka-netram muhuḥ śvāsa-kampa-trirekhāṅka-kaṇṭha- sthita-graivaṁ dāmodaraṁ bhakti-baddham itīdṛk sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe sva-ghoṣaṁ nimajjantam ākhyāpayantam … Continue reading Śrī Dāmodaraṣṭaka (in English)