ஸ்ரீ பஞ்சதத்வ பிரணாம

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Tamil) பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்தி ஷக்திகம் ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா