ശ്രീല പ്രഭുപാദ പ്രണതി

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Malayalam) നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവെ ഗൌരവാണീ പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശ താരിണേ