ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ പ്രണതി

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Malayalam) നമോ ഭക്തിവിനോദായ സച്ചിദാനന്ദ നാമിനേ ഗൗര ശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗവരായ തേ ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ

ଶ୍ରୀ ରାଧା ପ୍ରଣାମ

Śrī Rādhā praṇāma (in Odiya) ତପ୍ତ-କାଂଚନ ଗୌରାଂଗୀ ରାଧେ ଵୃଂଦାଵନେଶ୍ଵରୀ ଵୃଷଭାନୁ ସୁତେ ଦେଵୀ ପ୍ରଣମାମି ହରି-ପ୍ରିଯେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ପ୍ରଯୋଜନାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Prayojanādhideva praṇāma (in Odiya) ଶ୍ରୀମାନ୍ ରାସ ରସାରଂଭୀ ଵଂଶୀଵଟ ତଟସ୍ଥିତଃ କର୍ଷନ୍ ଵେଣୁସ୍ଵନୈର୍ ଗୋପୀର୍ ଗୋପୀନାଥଃ ଶ୍ରୀଯେଽସ୍ତୁନଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଅଭିଧେଯାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Odiya) ଦୀଵ୍ଯଦ୍ ଵୃଂଦାରଣ୍ଯ କଲ୍ପ-ଦ୍ରୁମାଧଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରତ୍ନାଗାର ସିଂହାସନସ୍ଥୌ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାଧା ଶ୍ରୀଲ ଗୋଵିଂଦ ଦେଵୌ ଷ୍ରେଷ୍ଠାଲୀଭିଃ ସେଵ୍ଯମାନୌ ସ୍ମରାମି ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ସଂବଂଧାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Sambandhādhideva praṇāma (in Odiya) ଜଯତାଂ ସୁରତୌ ପଂଗୋର୍ ମମ ମଂଦ-ମତେର୍ ଗତୀ ମତ୍ସର୍ଵସ୍ଵ ପଦାଂଭୋଜୌ ରାଧା-ମଦନ-ମୋହନୌ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ପଂଚ ତତ୍ଵ ପ୍ରଣାମ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Odiya) ପଂଚ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକଂ କୃଷ୍ଣଂ ଭକ୍ତରୂପ ସ୍ଵରୂପକଂ ଭକ୍ତାଵତାରଂ ଭକ୍ତାଖ୍ଯଂ ନମାମି ଭକ୍ତଶକ୍ତିକଂ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ଗୌରାଂଗ ପ୍ରଣାମ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Odiya) ନମୋ ମହାଵଦାନ୍ଯାଯ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମପ୍ରଦାଯ ତେ କୃଷ୍ଣାଯ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ଯ ନାମ୍ନେ ଗୌର ତ୍ଵିଷେ ନାମ: ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିଵିନୋଦ ପ୍ରଣତି

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Odiya) ନମୋ ଭକ୍ତି ଵିନୋଦାଯ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ-ନାମିନେ ଗୌରଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପାଯ ରୂପାନୁଗ ଵରାଯ ତେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଗୌରକିଶୋର ପ୍ରଣତି

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Odiya) ନମୋ ଗୌର-କିଶୋରାଯ ସାକ୍ଷାଦ୍-ଵୈରାଗ୍ଯ ମୂର୍ତଯେ ଵିପ୍ରଲଂଭ-ରସାଂବୋଧେ ପାଦାଂବୁଜାଯ ତେ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

শ্রী রাধা প্রণাম

Śrī Rādhā praṇāma (in Bengali) তপ্ত-কাংচন গৌরাংগী রাধে বৃংদাবনেশ্বরী বৃষভানু সুতে দেবী প্রণমামি হরি-প্রিযে ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

প্রযোজনাধিদেব প্রণাম

Prayojanādhideva praṇāma (in Bengali) শ্রীমান্ রাস রসারংভী বংশীবট তটস্থিতঃ কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্ গোপীর্ গোপীনাথঃ শ্রীযেঽস্তু নঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

অভিধেযাধিদেব প্রণাম

Abhidheyādhideva praṇāma (in Bengali) দীব্যদ্ বৃংদারণ্য কল্প-দ্রুমাধঃ শ্রীমদ্ রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ শ্রীমদ্ রাধা শ্রীল গোবিংদ দেবৌ ষ্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

সংবংধাধিদেব প্রণাম

Sambandhādhideva praṇāma (in Bengali) জযতাং সুরতৌ পংগোর্ মম মংদ-মতের্ গতী মত্সর্বস্ব পদাংভোজৌ রাধা-মদন-মোহনৌ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রী পংচ তত্ব প্রণাম

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Bengali) পংচ-তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রী গৌরাংগ প্রণাম

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Bengali) নমো মহাবদান্যায কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায তে কৃষ্ণায কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল জগন্নাথ প্রণতি

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Bengali) গৌরাবির্ভাব-ভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজ্জনপ্রিযঃ বৈষ্ণব-সার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথায তে নমঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রণতি

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Bengali) নমো ভক্তিবিনোদায সচ্চিদানংদ-নামিনে গৌরশক্তিস্বরূপায রূপানুগ-বরায তে ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল গৌরকিশোর প্রণতি

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Bengali) নমো গৌর-কিশোরায সাক্ষাদ্বৈরাগ্য মূর্তযে বিপ্রলংভ-রসাংবোধে পাদাংবুজায তে নমঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

શ્રી રાધા પ્રણામ

Śrī Rādhā praṇāma (in Gujarati) તપ્ત-કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ-પ્રિયે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

પ્રયોજનાધિદેવ પ્રણામ

Prayojanādhideva praṇāma (in Gujarati) શ્રીમાન્ રાસ રસારંભી વમ્શીવટ તટસ્થિતઃ કર્ષન્ વેણુસ્વનૈર્ ગોપીર્ ગોપીનાથઃ શ્રીયેઽસ્તુ નઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

અભિધેયાધિદેવ પ્રણામ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Gujarati) દીવ્યદ્ વૃંદારણ્ય કલ્પ-દ્રુમાધઃ શ્રીમદ્ રત્નાગાર સિંહાસનસ્થૌ શ્રીમદ્ રાધા શ્રીલ ગોવિંદ દેવૌ પ્રેષ્ઠાલીભિઃ સેવ્યમાનૌ સ્મરામિ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

સંબંધાધિદેવ પ્રણામ

Sambandhādhideva praṇāma (in Gujarati) જયતાં સુરતૌ પંગોર્ મમ મંદ-મતેર્ ગતી મત્સર્વસ્વ પદાંભોજૌ રાધા-મદન-મોહનૌ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી પંચ તત્વ પ્રણામ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Gujarati) પંચ-તત્ત્વાત્મકં કૃષ્ણં ભક્તરૂપ સ્વરૂપકં ભક્તાવતારં ભક્તાખ્યં નમામિ ભક્તશક્તિકં ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી ગૌરાંગ પ્રણામ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Gujarati) નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણપ્રેમપ્રદાય તે કૃષ્ણાય કૃષ્ણચૈતન્યનામ્ને ગૌરત્વિષે નામ: ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ ભક્તિવિનોદ પ્રણતિ

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Gujarati) નમો ભક્તિવિનોદાય સચ્ચિદાનંદ-નામિને ગૌરશક્તિસ્વરૂપાય રૂપાનુગ-વરાય તે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ ગૌરકિશોર પ્રણતિ

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Gujarati) નમો ગૌર-કિશોરાય સાક્ષાદ્વૈરાગ્ય મૂર્તયે વિપ્રલંભ-રસાંબોધે પાદાંબુજાય તે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

श्री राधा प्रणाम

Śrī Rādhā praṇāma (in Hindi) तप्त-कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि-प्रिये ध्वनि श्रील प्रभुपाद

प्रयोजनाधिदेव प्रणाम

Prayojanādhideva praṇāma (in Hindi) श्रीमान् रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर् गोपीर् गोपीनाथः श्रीयेऽस्तु नः ध्वनि श्रील प्रभुपाद

अभिधेयाधिदेव प्रणाम

Abhidheyādhideva praṇāma (in Hindi) दीव्यद् वृंदारण्य कल्प-द्रुमाधः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ ष्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि ध्वनि श्रील प्रभुपाद

संबंधाधिदेव प्रणाम

Sambandhādhideva praṇāma (in Hindi) जयतां सुरतौ पंगोर् मम मंद-मतेर् गती मत्सर्वस्व पदांभोजौ राधा-मदन-मोहनौ ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्री पंच-तत्व प्रणाम

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Hindi) पंच-तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्री गौरांग प्रणाम

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Hindi) नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्रील भक्तिविनोद प्रणति

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Hindi) नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद-नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुग-वराय ते ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्रील गौरकिशोर प्रणति

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Hindi) नमो गौर-किशोराय साक्षाद्वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ-रसांबोधे पादांबुजाय ते नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद

శ్రీ రాధా ప్రణామ

Śrī Rādhā praṇāma (in Telugu) తప్త-కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభాను సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి-ప్రియే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

ప్రయోజనాధిదేవ ప్రణామ

Prayojanādhideva praṇāma (in Telugu) శ్రీమాన్ రాస రసారంభీ వంశీవట తటస్థితః కర్షన్ వేణుస్వనైర్ గోపీర్ గోపీనాథః శ్రీయేऽస్తునః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

అభిధేయాధిదేవ ప్రణామ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Telugu) దీవ్యద్ వృందారణ్య కల్ప-ద్రుమాధః శ్రీమద్ రత్నాగార సింహాసనస్థౌ శ్రీమద్ రాధా శ్రీల గోవింద దేవౌ ష్రేష్ఠాలీభిః సేవ్యమానౌ స్మరామి ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

సంబంధాధిదేవ ప్రణామ

Sambandhādhideva praṇāma (in Telugu) జయతాం సురతౌ పంగోర్ మమ మంద-మతేర్ గతీ మత్సర్వస్వ పదాంభోజౌ రాధా-మదన-మోహనౌ ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ పంచ-తత్వ ప్రణామ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Telugu) పంచ-తత్త్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ గౌరాంగ ప్రణామ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Telugu) నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమప్రదాయ తే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నె గౌర త్విషె నామ: ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల భక్తివినోద ప్రణతి

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Telugu) నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానంద-నామినే గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగ వరాయ తే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల గౌరకిశోర ప్రణతి

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Telugu) నమో గౌర-కిశోరాయ సాక్షాద్-వైరాగ్య మూర్తయే విప్రలంభ-రసాంబోధే పాదాంబుజాయ తే నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

ஸ்ரீ ராதா பிரணாம

Śrī Rādhā praṇāma (in Tamil) தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே வ்ருந்தாவனேஷ்வரீ விருஷபானு ஸுதே தேவீ ப்ரணமாமி ஹரி ப்ரியே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ப்ரயோஜனாதிதேவ பிரணாம

Prayojanādhideva praṇāma (in Tamil) ஸ்ரீமான் ராஸ ரஸாரம்பீ வம்ஷீ வட தட ஸ்தித: கர்ஷன் வேணு ஸ்வனைர் கொபீர் கோபீநாத: ஸ்ரீயேஸ்துந: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

அபிதேயாதிதேவ பிரணாம

Abhidheyādhideva praṇāma (in Tamil) திவ்யத் விருந்தாரண்ய கல்ப த்ருமாத: ஸ்ரீமத் ரத்நாகார ஸிம்ஹாஸனஸ்தௌ ஸ்ரீமத் ராதா ஸ்ரீல கோவிந்த தேவௌ ப்ரேஷ்டாலீபி: ஸேவ்யமானௌ ஸ்மராமி ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸம்பந்தாதிதேவ பிரணாம

Sambandhādhideva praṇāma (in Tamil) ஜயதாம் ஸுரதௌ பந்கோர் மம மந்ஂத மதேர் கதீ மத்ஸர்வஸ்வ பதாம்போஜௌ ராதா மதன மோஹனௌ ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ பஞ்சதத்வ பிரணாம

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Tamil) பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்தி ஷக்திகம் ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ கௌராங்க பிரணாம

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Tamil) நமோ மஹா வதாந்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்நே கௌர த்விஷே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல பக்திவிநோத பிரணதி

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Tamil) நமோ பக்திவிநோதாய ஸச்சிதானந்த நாமினே கௌர ஷக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுக வராய தே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல கௌர கிஷோர பிரணதி

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Tamil) நமோ கௌர கிஷோராய ஸாக்ஷாத் வைராக்ய மூர்தயே விப்ரலம்ப ரஸாம்போதே பாதாம்புஜாய தே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Rādhā praṇāma (in Kannada) ತಪ್ತ-ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರೀ ವೃಷಭಾನು ಸುತೇ ದೇವೀ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ-ಪ್ರಿಯೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಪ್ರಯೋಜನಾಧಿದೇವ ಪ್ರಣಾಮ

Prayojanādhideva praṇāma (in Kannada) ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸ ರಸಾರಂಭೀ ವಂಶೀವಟ ತಟಸ್ಥಿತಃ ಕರ್ಷನ್ ವೇಣುಸ್ವನೈರ್ ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪೀನಾಥಃ ಶ್ರೀಯೇऽಸ್ತುನಃ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಅಭಿಧೇಯಾಧಿದೇವ ಪ್ರಣಾಮ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Kannada) ದೀವ್ಯದ್ ವೃಂದಾರಣ್ಯ ಕಲ್ಪ-ದ್ರುಮಾಧಃ ಶ್ರೀಮದ್ ರತ್ನಾಗಾರ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೌ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಧಾ ಶ್ರೀಲ ಗೋವಿಂದ ದೇವೌ ಷ್ರೇಷ್ಠಾಲೀಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನೌ ಸ್ಮರಾಮಿ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಸಂಬಂಧಾಧಿದೇವ ಪ್ರಣಾಮ

Sambandhādhideva praṇāma (in Kannada) ಜಯತಾಂ ಸುರತೌ ಪಂಗೋರ್ ಮಮ ಮಂದ-ಮತೇರ್ ಗತೀ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವ ಪದಾಂಭೋಜೌ ರಾಧಾ-ಮದನ-ಮೋಹನೌ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀ ಪಂಚ-ತತ್ವ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Kannada) ಪಂಚ-ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Kannada) ನಮೋ ಮಹಾವದಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯ ತೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರ ತ್ವಿಷೆ ನಾಮ: ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Kannada) ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ-ನಾಮಿನೇ ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ರೂಪಾನುಗ ವರಾಯ ತೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀಲ ಗೌರಕಿಶೋರ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Kannada) ನಮೋ ಗೌರ-ಕಿಶೋರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್-ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಯೇ ವಿಪ್ರಲಂಭ-ರಸಾಂಬೋಧೇ ಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ತೇ ನಮಃ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ