ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ പ്രണതി

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Malayalam) നമോ ഭക്തിവിനോദായ സച്ചിദാനന്ദ നാമിനേ ഗൗര ശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗവരായ തേ ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ

ଶ୍ରୀ ରାଧା ପ୍ରଣାମ

Śrī Rādhā praṇāma (in Odiya) ତପ୍ତ-କାଂଚନ ଗୌରାଂଗୀ ରାଧେ ଵୃଂଦାଵନେଶ୍ଵରୀ ଵୃଷଭାନୁ ସୁତେ ଦେଵୀ ପ୍ରଣମାମି ହରି-ପ୍ରିଯେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ପ୍ରଯୋଜନାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Prayojanādhideva praṇāma (in Odiya) ଶ୍ରୀମାନ୍ ରାସ ରସାରଂଭୀ ଵଂଶୀଵଟ ତଟସ୍ଥିତଃ କର୍ଷନ୍ ଵେଣୁସ୍ଵନୈର୍ ଗୋପୀର୍ ଗୋପୀନାଥଃ ଶ୍ରୀଯେଽସ୍ତୁନଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଅଭିଧେଯାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Odiya) ଦୀଵ୍ଯଦ୍ ଵୃଂଦାରଣ୍ଯ କଲ୍ପ-ଦ୍ରୁମାଧଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରତ୍ନାଗାର ସିଂହାସନସ୍ଥୌ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାଧା ଶ୍ରୀଲ ଗୋଵିଂଦ ଦେଵୌ ଷ୍ରେଷ୍ଠାଲୀଭିଃ ସେଵ୍ଯମାନୌ ସ୍ମରାମି ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ସଂବଂଧାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Sambandhādhideva praṇāma (in Odiya) ଜଯତାଂ ସୁରତୌ ପଂଗୋର୍ ମମ ମଂଦ-ମତେର୍ ଗତୀ ମତ୍ସର୍ଵସ୍ଵ ପଦାଂଭୋଜୌ ରାଧା-ମଦନ-ମୋହନୌ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ପଂଚ ତତ୍ଵ ପ୍ରଣାମ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Odiya) ପଂଚ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକଂ କୃଷ୍ଣଂ ଭକ୍ତରୂପ ସ୍ଵରୂପକଂ ଭକ୍ତାଵତାରଂ ଭକ୍ତାଖ୍ଯଂ ନମାମି ଭକ୍ତଶକ୍ତିକଂ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ଗୌରାଂଗ ପ୍ରଣାମ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Odiya) ନମୋ ମହାଵଦାନ୍ଯାଯ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମପ୍ରଦାଯ ତେ କୃଷ୍ଣାଯ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ଯ ନାମ୍ନେ ଗୌର ତ୍ଵିଷେ ନାମ: ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିଵିନୋଦ ପ୍ରଣତି

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Odiya) ନମୋ ଭକ୍ତି ଵିନୋଦାଯ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ-ନାମିନେ ଗୌରଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପାଯ ରୂପାନୁଗ ଵରାଯ ତେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଗୌରକିଶୋର ପ୍ରଣତି

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Odiya) ନମୋ ଗୌର-କିଶୋରାଯ ସାକ୍ଷାଦ୍-ଵୈରାଗ୍ଯ ମୂର୍ତଯେ ଵିପ୍ରଲଂଭ-ରସାଂବୋଧେ ପାଦାଂବୁଜାଯ ତେ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

শ্রী রাধা প্রণাম

Śrī Rādhā praṇāma (in Bengali) তপ্ত-কাংচন গৌরাংগী রাধে বৃংদাবনেশ্বরী বৃষভানু সুতে দেবী প্রণমামি হরি-প্রিযে ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ