ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ പ്രണതി

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Malayalam) നമോ ഭക്തിവിനോദായ സച്ചിദാനന്ദ നാമിനേ ഗൗര ശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗവരായ തേ ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ

ଶ୍ରୀ ତୁଲସୀ ପ୍ରଣାମ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Odiya) (ଓମ୍)ଵୃଂଦାଯୈ ତୁଲସୀ ଦେଵ୍ଯୈ ପ୍ରିଯାଯୈ କେଶଵସ୍ଯ ଚ ଵିଷ୍ଣୁ-ଭକ୍ତି-ପ୍ରଦେ ଦେଵୀ ସତ୍ଯଵତ୍ଯୈ ନମୋ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ- ଇସକନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

ଶ୍ରୀ ରାଧା ପ୍ରଣାମ

Śrī Rādhā praṇāma (in Odiya) ତପ୍ତ-କାଂଚନ ଗୌରାଂଗୀ ରାଧେ ଵୃଂଦାଵନେଶ୍ଵରୀ ଵୃଷଭାନୁ ସୁତେ ଦେଵୀ ପ୍ରଣମାମି ହରି-ପ୍ରିଯେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ପ୍ରଯୋଜନାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Prayojanādhideva praṇāma (in Odiya) ଶ୍ରୀମାନ୍ ରାସ ରସାରଂଭୀ ଵଂଶୀଵଟ ତଟସ୍ଥିତଃ କର୍ଷନ୍ ଵେଣୁସ୍ଵନୈର୍ ଗୋପୀର୍ ଗୋପୀନାଥଃ ଶ୍ରୀଯେଽସ୍ତୁନଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଅଭିଧେଯାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Odiya) ଦୀଵ୍ଯଦ୍ ଵୃଂଦାରଣ୍ଯ କଲ୍ପ-ଦ୍ରୁମାଧଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରତ୍ନାଗାର ସିଂହାସନସ୍ଥୌ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାଧା ଶ୍ରୀଲ ଗୋଵିଂଦ ଦେଵୌ ଷ୍ରେଷ୍ଠାଲୀଭିଃ ସେଵ୍ଯମାନୌ ସ୍ମରାମି ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ସଂବଂଧାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Sambandhādhideva praṇāma (in Odiya) ଜଯତାଂ ସୁରତୌ ପଂଗୋର୍ ମମ ମଂଦ-ମତେର୍ ଗତୀ ମତ୍ସର୍ଵସ୍ଵ ପଦାଂଭୋଜୌ ରାଧା-ମଦନ-ମୋହନୌ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ପଂଚ ତତ୍ଵ ପ୍ରଣାମ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Odiya) ପଂଚ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକଂ କୃଷ୍ଣଂ ଭକ୍ତରୂପ ସ୍ଵରୂପକଂ ଭକ୍ତାଵତାରଂ ଭକ୍ତାଖ୍ଯଂ ନମାମି ଭକ୍ତଶକ୍ତିକଂ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ଗୌରାଂଗ ପ୍ରଣାମ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Odiya) ନମୋ ମହାଵଦାନ୍ଯାଯ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମପ୍ରଦାଯ ତେ କୃଷ୍ଣାଯ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ଯ ନାମ୍ନେ ଗୌର ତ୍ଵିଷେ ନାମ: ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣତି

Śrī Jagannātha praṇati (in Odiya) ଗୌରାଵିର୍ଭାଵ-ଭୂମେସ୍ତ୍ଵଂ ନିର୍ଦେଷ୍ଟା ସଜ୍ଜନପ୍ରିଯଃ ଵୈଷ୍ଣଵ ସାର୍ଵଭୌମଃ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଯ ତେ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିଵିନୋଦ ପ୍ରଣତି

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Odiya) ନମୋ ଭକ୍ତି ଵିନୋଦାଯ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ-ନାମିନେ ଗୌରଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପାଯ ରୂପାନୁଗ ଵରାଯ ତେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଗୌରକିଶୋର ପ୍ରଣତି

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Odiya) ନମୋ ଗୌର-କିଶୋରାଯ ସାକ୍ଷାଦ୍-ଵୈରାଗ୍ଯ ମୂର୍ତଯେ ଵିପ୍ରଲଂଭ-ରସାଂବୋଧେ ପାଦାଂବୁଜାଯ ତେ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାଂତ ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଣତି

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Odiya) ନମ ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁ ପାଦାଯ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଷ୍ଠାଯ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାଂତ-ସରସ୍ଵତୀତି ନାମିନେ ଶ୍ରୀ ଵାର୍ଷଭାନଵୀ-ଦେଵୀ-ଦଯିତାଯ କୃପାବ୍ଧଯେ କୃଷ୍ଣ ସଂବଂଧ ଵିଜ୍ଞାନ ଦାଯିନେ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ମାଧୁର୍ଯୋଜ୍ଵଲ ପ୍ରେମାଢ୍ଯ ଶ୍ରୀ-ରୂପାନୁଗ ଭକ୍ତି … Continue reading ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାଂତ ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଣତି

ଶ୍ରୀ ରୂପ ପ୍ରଣାମ

Śrī Rūpa praṇāma (in Odiya) ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ଯ ମନୋଭୀଷ୍ଟଂ ସ୍ଥାପିତଂ ଯେନ ଭୂତଲେ ସ୍ଵଯଂ ରୂପଃ କଦା ମହ୍ଯଂ ଦଦାତି ସ୍ଵପଦାଂତିକଂ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

শ্রী তুলসী প্রণাম

Śrī Tulasī Praṇāma (in Bengali) (ওঁ )বৃংদাযৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিযাযৈ কেশবস্য চ বিষ্ণু-ভক্তি-প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ধ্বনি শ্রী স্তোক কৃষ্ণ দাস এবং ভক্ত বৃন্দ- ইসকন বেঙ্গালুরু

শ্রী রাধা প্রণাম

Śrī Rādhā praṇāma (in Bengali) তপ্ত-কাংচন গৌরাংগী রাধে বৃংদাবনেশ্বরী বৃষভানু সুতে দেবী প্রণমামি হরি-প্রিযে ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

প্রযোজনাধিদেব প্রণাম

Prayojanādhideva praṇāma (in Bengali) শ্রীমান্ রাস রসারংভী বংশীবট তটস্থিতঃ কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্ গোপীর্ গোপীনাথঃ শ্রীযেঽস্তু নঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

অভিধেযাধিদেব প্রণাম

Abhidheyādhideva praṇāma (in Bengali) দীব্যদ্ বৃংদারণ্য কল্প-দ্রুমাধঃ শ্রীমদ্ রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ শ্রীমদ্ রাধা শ্রীল গোবিংদ দেবৌ ষ্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

সংবংধাধিদেব প্রণাম

Sambandhādhideva praṇāma (in Bengali) জযতাং সুরতৌ পংগোর্ মম মংদ-মতের্ গতী মত্সর্বস্ব পদাংভোজৌ রাধা-মদন-মোহনৌ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রী পংচ তত্ব প্রণাম

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Bengali) পংচ-তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রী গৌরাংগ প্রণাম

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Bengali) নমো মহাবদান্যায কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায তে কৃষ্ণায কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল জগন্নাথ প্রণতি

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Bengali) গৌরাবির্ভাব-ভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজ্জনপ্রিযঃ বৈষ্ণব-সার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথায তে নমঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রণতি

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Bengali) নমো ভক্তিবিনোদায সচ্চিদানংদ-নামিনে গৌরশক্তিস্বরূপায রূপানুগ-বরায তে ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল গৌরকিশোর প্রণতি

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Bengali) নমো গৌর-কিশোরায সাক্ষাদ্বৈরাগ্য মূর্তযে বিপ্রলংভ-রসাংবোধে পাদাংবুজায তে নমঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধাংত সরস্বতী প্রণতি

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Bengali) নম ওঁ বিষ্ণুপাদায কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধাংত সরস্বতীতি নামিনে শ্রী বার্ষভানবী-দেবী-দযিতায কৃপাব্ধযে কৃষ্ণ সংবংধ বিজ্ঞান দাযিনে প্রভবে নমঃ মাধুর্যোজ্বল প্রেমাঢ্য শ্রী-রূপানুগ ভক্তিদ শ্রী গৌর-করুণা-শক্তি-বিগ্রহায … Continue reading শ্রীল ভক্তিসিদ্ধাংত সরস্বতী প্রণতি

শ্রী রূপ প্রণাম

Śrī Rūpa praṇāma (in Bengali) শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্ঠং স্থাপিতং যেন ভূতলে স্বযংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদাংতিকং ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

શ્રી તુલસી પ્રણામ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Gujarati) (ૐ)વૃંદાયૈ તુલસી દેવ્યૈ પ્રિયાયૈ કેશવસ્ય ચ વિષ્ણુ-ભક્તિ-પ્રદે દેવી સત્યવત્યૈ નમો નમઃ ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

શ્રી રાધા પ્રણામ

Śrī Rādhā praṇāma (in Gujarati) તપ્ત-કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ-પ્રિયે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

પ્રયોજનાધિદેવ પ્રણામ

Prayojanādhideva praṇāma (in Gujarati) શ્રીમાન્ રાસ રસારંભી વમ્શીવટ તટસ્થિતઃ કર્ષન્ વેણુસ્વનૈર્ ગોપીર્ ગોપીનાથઃ શ્રીયેઽસ્તુ નઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

અભિધેયાધિદેવ પ્રણામ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Gujarati) દીવ્યદ્ વૃંદારણ્ય કલ્પ-દ્રુમાધઃ શ્રીમદ્ રત્નાગાર સિંહાસનસ્થૌ શ્રીમદ્ રાધા શ્રીલ ગોવિંદ દેવૌ પ્રેષ્ઠાલીભિઃ સેવ્યમાનૌ સ્મરામિ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

સંબંધાધિદેવ પ્રણામ

Sambandhādhideva praṇāma (in Gujarati) જયતાં સુરતૌ પંગોર્ મમ મંદ-મતેર્ ગતી મત્સર્વસ્વ પદાંભોજૌ રાધા-મદન-મોહનૌ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી પંચ તત્વ પ્રણામ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Gujarati) પંચ-તત્ત્વાત્મકં કૃષ્ણં ભક્તરૂપ સ્વરૂપકં ભક્તાવતારં ભક્તાખ્યં નમામિ ભક્તશક્તિકં ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી ગૌરાંગ પ્રણામ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Gujarati) નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણપ્રેમપ્રદાય તે કૃષ્ણાય કૃષ્ણચૈતન્યનામ્ને ગૌરત્વિષે નામ: ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ જગન્નાથ પ્રણતિ

Śrī Jagannātha praṇati (in Gujarati) ગૌરાવિર્ભાવ-ભૂમેસ્ત્વં નિર્દેષ્ટા સજ્જનપ્રિયઃ વૈષ્ણવ-સાર્વભૌમઃ શ્રીજગન્નાથાય તે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ ભક્તિવિનોદ પ્રણતિ

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Gujarati) નમો ભક્તિવિનોદાય સચ્ચિદાનંદ-નામિને ગૌરશક્તિસ્વરૂપાય રૂપાનુગ-વરાય તે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ ગૌરકિશોર પ્રણતિ

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Gujarati) નમો ગૌર-કિશોરાય સાક્ષાદ્વૈરાગ્ય મૂર્તયે વિપ્રલંભ-રસાંબોધે પાદાંબુજાય તે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રણતિ

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Gujarati) નમ ૐ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતીતિ નામિને શ્રી વાર્ષભાનવી-દેવી-દયિતાય કૃપાબ્ધયે કૃષ્ણ સંબંધ વિજ્ઞાન દાયિને પ્રભવે નમઃ માધુર્યોજ્વલ પ્રેમાઢ્ય શ્રી-રૂપાનુગ ભક્તિદ શ્રી ગૌર-કરુણા-શક્તિ-વિગ્રહાય … Continue reading શ્રીલ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રણતિ

શ્રી રૂપ પ્રણામ

Śrī Rūpa praṇāma (in Gujarati) શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ઠં સ્થાપિતં યેન ભૂતલે સ્વયંરૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ્ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

श्री तुलसी प्रणाम

Śrī Tulasī Praṇāma (in Hindi) (ॐ )वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु-भक्ति-प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः ध्वनि श्री स्तोक कृष्ण दास तथा भक्त वृन्द- इस्कॉन बैंगलोर

श्री राधा प्रणाम

Śrī Rādhā praṇāma (in Hindi) तप्त-कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि-प्रिये ध्वनि श्रील प्रभुपाद

प्रयोजनाधिदेव प्रणाम

Prayojanādhideva praṇāma (in Hindi) श्रीमान् रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर् गोपीर् गोपीनाथः श्रीयेऽस्तु नः ध्वनि श्रील प्रभुपाद

अभिधेयाधिदेव प्रणाम

Abhidheyādhideva praṇāma (in Hindi) दीव्यद् वृंदारण्य कल्प-द्रुमाधः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ ष्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि ध्वनि श्रील प्रभुपाद

संबंधाधिदेव प्रणाम

Sambandhādhideva praṇāma (in Hindi) जयतां सुरतौ पंगोर् मम मंद-मतेर् गती मत्सर्वस्व पदांभोजौ राधा-मदन-मोहनौ ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्री पंच-तत्व प्रणाम

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Hindi) पंच-तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्री गौरांग प्रणाम

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Hindi) नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्रील जगन्नाथ प्रणति

Śrī Jagannātha praṇati गौराविर्भाव-भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव-सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्रील भक्तिविनोद प्रणति

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Hindi) नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद-नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुग-वराय ते ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्रील गौरकिशोर प्रणति

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Hindi) नमो गौर-किशोराय साक्षाद्वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ-रसांबोधे पादांबुजाय ते नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रणति

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Hindi) नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वतीति नामिने श्री वार्षभानवी-देवी-दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री-रूपानुग भक्तिद श्री गौर-करुणा-शक्ति-विग्रहाय … Continue reading श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रणति

श्री रूप प्रणाम

Śrī Rūpa praṇāma (in Hindi) श्री चैतन्य मनोभीष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं ध्वनि श्रील प्रभुपाद

శ్రీ తులసీ ప్రణామ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Telugu) (ఓం)వృందాయై తులసీ దేవ్యై ప్రియాయై కేశవస్య చ విష్ణు-భక్తి-ప్రదే దేవీ సత్యవత్యై నమో నమః ధ్వని శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు

శ్రీ రాధా ప్రణామ

Śrī Rādhā praṇāma (in Telugu) తప్త-కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభాను సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి-ప్రియే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

ప్రయోజనాధిదేవ ప్రణామ

Prayojanādhideva praṇāma (in Telugu) శ్రీమాన్ రాస రసారంభీ వంశీవట తటస్థితః కర్షన్ వేణుస్వనైర్ గోపీర్ గోపీనాథః శ్రీయేऽస్తునః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

అభిధేయాధిదేవ ప్రణామ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Telugu) దీవ్యద్ వృందారణ్య కల్ప-ద్రుమాధః శ్రీమద్ రత్నాగార సింహాసనస్థౌ శ్రీమద్ రాధా శ్రీల గోవింద దేవౌ ష్రేష్ఠాలీభిః సేవ్యమానౌ స్మరామి ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

సంబంధాధిదేవ ప్రణామ

Sambandhādhideva praṇāma (in Telugu) జయతాం సురతౌ పంగోర్ మమ మంద-మతేర్ గతీ మత్సర్వస్వ పదాంభోజౌ రాధా-మదన-మోహనౌ ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ పంచ-తత్వ ప్రణామ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Telugu) పంచ-తత్త్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ గౌరాంగ ప్రణామ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Telugu) నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమప్రదాయ తే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నె గౌర త్విషె నామ: ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల జగన్నాథ ప్రణతి

Śrī Jagannātha praṇāma (in Telugu) గౌరావిర్భావ-భూమేస్త్వం నిర్దేష్టా సజ్జనప్రియః వైష్ణవ సార్వభౌమః శ్రీ జగన్నాథాయ తే నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల భక్తివినోద ప్రణతి

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Telugu) నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానంద-నామినే గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగ వరాయ తే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల గౌరకిశోర ప్రణతి

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Telugu) నమో గౌర-కిశోరాయ సాక్షాద్-వైరాగ్య మూర్తయే విప్రలంభ-రసాంబోధే పాదాంబుజాయ తే నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతీ ప్రణతి

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇāma (in Telugu) నమ ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి సిద్ధాంత-సరస్వతీతి నామినే శ్రీ వార్షభానవీ-దేవీ-దయితాయ కృపాబ్ధయే కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞాన దాయినే ప్రభవే నమః మాధుర్యోజ్వల ప్రేమాఢ్య శ్రీ-రూపానుగ భక్తి … Continue reading శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతీ ప్రణతి

శ్రీ రూప ప్రణామ

Śrī Rūpa praṇāma (in Telugu) శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

ப்ரயோஜனாதிதேவ பிரணாம

Prayojanādhideva praṇāma (in Tamil) ஸ்ரீமான் ராஸ ரஸாரம்பீ வம்ஷீ வட தட ஸ்தித: கர்ஷன் வேணு ஸ்வனைர் கொபீர் கோபீநாத: ஸ்ரீயேஸ்துந: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

அபிதேயாதிதேவ பிரணாம

Abhidheyādhideva praṇāma (in Tamil) திவ்யத் விருந்தாரண்ய கல்ப த்ருமாத: ஸ்ரீமத் ரத்நாகார ஸிம்ஹாஸனஸ்தௌ ஸ்ரீமத் ராதா ஸ்ரீல கோவிந்த தேவௌ ப்ரேஷ்டாலீபி: ஸேவ்யமானௌ ஸ்மராமி ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸம்பந்தாதிதேவ பிரணாம

Sambandhādhideva praṇāma (in Tamil) ஜயதாம் ஸுரதௌ பந்கோர் மம மந்ஂத மதேர் கதீ மத்ஸர்வஸ்வ பதாம்போஜௌ ராதா மதன மோஹனௌ ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ பஞ்சதத்வ பிரணாம

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Tamil) பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்தி ஷக்திகம் ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ கௌராங்க பிரணாம

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Tamil) நமோ மஹா வதாந்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்நே கௌர த்விஷே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல ஜகன்னாத பிரணதி

Śrī Jagannātha praṇāma (in Tamil) கௌராவிர்பாவ பூமேஸ்த்வம் நிர்தேஷ்டா ஸஜ்ஜனப்ரிய: வைஷ்ணவ சார்வபௌம ஸ்ரீ ஜகன்னாதாய தே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல பக்திவிநோத பிரணதி

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Tamil) நமோ பக்திவிநோதாய ஸச்சிதானந்த நாமினே கௌர ஷக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுக வராய தே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல கௌர கிஷோர பிரணதி

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Tamil) நமோ கௌர கிஷோராய ஸாக்ஷாத் வைராக்ய மூர்தயே விப்ரலம்ப ரஸாம்போதே பாதாம்புஜாய தே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணதி

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇāma (in Tamil) நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி ஸித்தாந்த சரஸ்வதி இதி நாமினே ஸ்ரீ வார்ஷபாநவீ தேவீ தயிதாய கிருபாப்தயெ கிருஷ்ண ஸம்பந்த விஞான தாயினே பிரபவே நம: … Continue reading ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணதி