সাবরণ শ্রী গৌর মহিমা

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Bengali) গৌরাংগের দুটি পদ, জার্ ধন সংপদ, সে জানে ভকতিরসসার্ গৌরাংগের মধুরলীলা, জার্ কর্ণে প্রবেশিলা হৃদোয নির্মল ভেলো তার্ জে গৌরাংগের নাম লোয্, তার হোয্ প্রেমোদোয্ তারে মুই জাই বোলিহারি গৌরাংগগুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি-অধিকারী গৌরাংগের সংগিগণে, নিত্যসিদ্ধ কোরি’ মানে, সে জায্ ব্রজেংদ্র সুতপাশ্ শ্রী গৌডমংডলভূমি, জেবা জানে চিংতামণি, তার […]

સાવરણ શ્રી ગૌર મહિમા

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Gujarati) ગૌરાંગેર દુટિ પદ, જાર્ ધન સંપદ, સે જાને ભકતિરસસાર્ ગૌરાંગેર મધુરલીલા, જાર્ કર્ણે પ્રવેશિલા હૃદોય નિર્મલ ભેલો તાર્ જે ગૌરાંગેર નામ લોય્, તાર હોય્ પ્રેમોદોય્ તારે મુઇ જાઇ બોલિહારિ ગૌરાંગગુણેતે ઝુરે, નિત્યલીલા તારે સ્ફુરે, સે જન ભકતિ-અધિકારી ગૌરાંગેર સંગિગણે, નિત્યસિદ્ધ કોરિ’ માને, સે જાય્ બ્રજેંદ્ર સુતપાશ્ શ્રી ગૌડમંડલભૂમિ, જેબા જાને ચિંતામણિ, તાર […]

सावरण-श्री-गौर-महिमा

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Hindi) गौरांगेर दुटि पद, जार् धन संपद, से जाने भकतिरससार् गौरांगेर मधुरलीला, जार् कर्णे प्रवेशिला हृदॊय निर्मल भेलो तार् जे गौरांगेर नाम लॊय्, तार हॊय् प्रेमोदॊय् तारे मुइ जाइ बोलिहारि गौरांगगुणेतॆ झुरे, नित्यलीला तारे स्फुरे, से जन भकति-अधिकारी गौरांगेर संगिगणे, नित्यसिद्ध कॊरि’ माने, से जाय् ब्रजेंद्र सुतपाश् श्री गौडमंडलभूमि, जेबा जाने चिंतामणि, तार […]

సావరణ-శ్రీ-గౌర-మహిమా

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Telugu) గౌరాంగేర దుటి పద, జార్ ధన సంపద, సే జానే భకతిరససార్ గౌరాంగేర మధురలీలా, జార్ కర్ణే ప్రవేశిలా హృదొయ నిర్మల భేలో తార్ జే గౌరాంగేర నామ లొయ్, తార హొయ్ ప్రేమోదొయ్ తారే ముఇ జాఇ బోలిహారి గౌరాంగగుణేతె ఝురే, నిత్యలీలా తారే స్ఫురే, సే జన భకతి-అధికారీ గౌరాంగేర సంగిగణే, నిత్యసిద్ధ కొరి’ మానే, సే జాయ్ బ్రజేంద్ర సుతపాశ్ శ్రీ గౌడమండలభూమి, జేబా జానే చింతామణి, తార […]

ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಮಹಿಮಾ

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Kannada) ಗೌರಾಂಗೇರ ದುಟಿ ಪದ, ಜಾರ್ ಧನ ಸಂಪದ, ಸೇ ಜಾನೇ ಭಕತಿರಸಸಾರ್ ಗೌರಾಂಗೇರ ಮಧುರಲೀಲಾ, ಜಾರ್ ಕರ್ಣೇ ಪ್ರವೇಶಿಲಾ ಹೃದೊಯ ನಿರ್ಮಲ ಭೇಲೋ ತಾರ್ ಜೇ ಗೌರಾಂಗೇರ ನಾಮ ಲೊಯ್, ತಾರ ಹೊಯ್ ಪ್ರೇಮೋದೊಯ್ ತಾರೇ ಮುಇ ಜಾಇ ಬೋಲಿಹಾರಿ ಗೌರಾಂಗಗುಣೇತೆ ಝುರೇ, ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ತಾರೇ ಸ್ಫುರೇ, ಸೇ ಜನ ಭಕತಿ-ಅಧಿಕಾರೀ ಗೌರಾಂಗೇರ ಸಂಗಿಗಣೇ, ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ ಕೊರಿ’ ಮಾನೇ, ಸೇ ಜಾಯ್ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ಸುತಪಾಶ್ ಶ್ರೀ ಗೌಡಮಂಡಲಭೂಮಿ, ಜೇಬಾ ಜಾನೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ತಾರ […]

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in English)

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā gaurāṅgera duṭi pada, jār dhana sampada, se jāne bhakati-rasa-sār gaurāṅgera madhura-līlā, jār karṇe praveśilā, hṛdoya nirmala bhelo tār je gaurāṅgera nāma loy, tāra hoy premodoy, tāre mui jāi bolihāri gaurāṅga-guṇete jhure, nitya-līlā tāre sphure, se jana bhakati-adhikārī gaurāṅgera saṅgi-gaṇe, nitya-siddha kori’ māne, se jāy brajendra-suta-pāś śrī-gauḍa-maṇḍala-bhūmi, jebā jāne cintāmaṇi, tāra hoy braja-bhūme bās gaura-prema-rasārṇave, […]