ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Tamil) நமாமீஷ்வரம் ஸ்ச்சிதானந்த ரூபம் லஸத் குண்டலம் கோகுலே ப்ராஜமானம் யஷோதாபி-யோலூகலாத் தாவமானம் பராம்ருஷ்டம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா ருதந்தம் முஹுர் நேத்ர யுக்மம் ம்ருஜந்தம் கராம்போஜ யுக்மேன ஸாதங்க நேத்ரம் முஹுஹ் ஷ்வாச கம்ப த்ரி ரெகாங்க கண்ட ஸ்தித க்ரைவம் தாமோதரம் பக்தி பத்தம் இதி த்ருக் ஸ்வ லீலாபிர் ஆனந்த குண்டே ஸ்வ கொஷம் நிமஜ்ஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம் ததீயேஷிதாஞேஷு பக்தைர் ஜிதத்வம் புனஹ் ப்ரேம-தஸ்த்வம் ஷதா வ்ருத்தி வந்தெ […]

ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Malayalam) നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്-കുംഡലം ഗോകുലേ ഭ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലാത് ധാവമാനം പരാമൃഷ്ഠം അത്യംതതോ ദ്രുത്യ ഗോപ്യാ രുദംതം മുഹുർ നേത്ര-യുഗ്മം മൃജംതം കരാംഭോജ-യുഗ്മേന സാതംക-നേത്രം മുഹുഃ ശ്വാസ-കംപ-ത്രിരേഖാങ്കകണ്ഠ- സ്ഥിത-ഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതീദൃക് സ്വലീലാഭീരാനന്ദ-കുംഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിത-ജ്ഞേഷു ഭക്തൈര്ജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേ ഹം വരേശാദപീഹ ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാല-ബാലം സദാ മേ മനസ്യാ […]

শ্রী দামোদরাষ্টক

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Bengali) নমামীশ্বরং সচ্চিদানংদ রূপং লসত্-কুংডলং গোকুলে ভ্রাজমানং যশোদাভিযোলূখলাদ্ ধাবমানং পরামৃষ্টং অত্যংততো দ্রুত্য গোপ্যা রুদংতং মুহুর্ নেত্র-যুগ্মং মৃজংতং করাংভোজ-যুগ্মেন সাতংক-নেত্রং মুহুঃ শ্বাস-কংপ-ত্রিরেখাংক-কংঠ- স্থিত-গ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভীরানংদ-কুংডে স্ব-ঘোষং নিমজ্জংতং আখ্যাপযংতং তদীযেষিত-জ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বংদে বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা ন চান্যং বৃণে হং বরেশাদ্ অপীহ ইদং তে বপুর্নাথ গোপাল-বালং সদা […]

શ્રી દામોદરાષ્ટક

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Gujarati) નમામીશ્વરં સચ્ચિદાનંદ રૂપં લસત્-કુંડલં ગોકુલે ભ્રાજમાનં યશોદાભિયોલૂખલાદ્ધાવમાનં પરામૃષ્ટં અત્યંતતો દ્રુત્ય ગોપ્યા રુદંતં મુહુર્ નેત્ર-યુગ્મં મૃજંતં કરાંભોજ-યુગ્મેન સાતંક-નેત્રં મુહુઃ શ્વાસ-કંપ-ત્રિરેખાંક-કંઠ- સ્થિત-ગ્રૈવં દામોદરં ભક્તિબદ્ધમ્ ઇતીદૃક્ સ્વ-લીલાભીરાનંદ-કુંડે સ્વ-ઘોષં નિમજ્જંતં આખ્યાપયંતં તદીયેષિત-જ્ઞેષુ ભક્તૈર્જિતત્વં પુનઃ પ્રેમતસ્તં શતાવૃત્તિ વંદે વરં દેવ મોક્ષં ન મોક્ષાવધિં વા ન ચાન્યં વૃણે હં વરેશાદ્ અપીહ ઇદં તે વપુર્નાથ ગોપાલ-બાલં સદા મે […]

श्री दामोदराष्टक

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Hindi) नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्-कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखलाद्धावमानं परामृष्टं अत्यंततो द्रुत्य गोप्या रुदंतं मुहुर् नेत्र-युग्मं मृजंतं करांभोज-युग्मेन सातंक-नेत्रं मुहुः श्वास-कंप-त्रिरेखांक-कंठ- स्थित-ग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इतीदृक् स्व-लीलाभीरानंद-कुंडे स्व-घोषं निमज्जंतं आख्यापयंतं तदीयेषित-ज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणे हं वरेशाद् अपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल-बालं सदा मे […]

శ్రీ దామోదరాష్టక

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Telugu) నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం లసత్-కుండలం గోకులే భ్రాజమానం యశోదాభియోలూఖలాద్ ధావమానం పరామృష్టం అత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా రుదంతం ముహుర్ నేత్ర-యుగ్మం మృజంతం కరాంభోజ-యుగ్మేన సాతంక-నేత్రం ముహుః శ్వాస-కంప-త్రిరేఖాంక-కంఠ- స్థిత-గ్రైవం దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ ఇతీదృక్ స్వ-లీలాభీరానంద-కుండే స్వ-ఘోషం నిమజ్జంతం ఆఖ్యాపయంతం తదీయేషిత-జ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం పునః ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణే హం వరేశాద్ అపీహ ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల-బాలం సదా […]

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕ

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Kannada) ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಲಸತ್-ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೇ ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೂಖಲಾದ್ ಧಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತತೋ ದ್ರುತ್ಯ ಗೋಪ್ಯಾ ರುದಂತಂ ಮುಹುರ್ ನೇತ್ರ-ಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜಂತಂ ಕರಾಂಭೋಜ-ಯುಗ್ಮೇನ ಸಾತಂಕ-ನೇತ್ರಂ ಮುಹುಃ ಶ್ವಾಸ-ಕಂಪ-ತ್ರಿರೇಖಾಂಕ-ಕಂಠ- ಸ್ಥಿತ-ಗ್ರೈವಂ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತಿಬದ್ಧಮ್ ಇತೀದೃಕ್ ಸ್ವ-ಲೀಲಾಭೀರಾನಂದ-ಕುಂಡೇ ಸ್ವ-ಘೋಷಂ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ಆಖ್ಯಾಪಯಂತಂ ತದೀಯೇಷಿತ-ಜ್ಞೇಷು ಭಕ್ತೈರ್ಜಿತತ್ವಂ ಪುನಃ ಪ್ರೇಮತಸ್ತಂ ಶತಾವೃತ್ತಿ ವಂದೇ ವರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಂ ವಾ ನ ಚಾನ್ಯಂ ವೃಣೇ ಹಂ ವರೇಶಾದ್ ಅಪೀಹ ಇದಂ ತೇ ವಪುರ್ನಾಥ ಗೋಪಾಲ-ಬಾಲಂ ಸದಾ […]

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in English)

Śrī Dāmodaraṣṭaka namāmīśvaraṁ sac-cid-ānanda-rūpaṁ lasat-kuṇḍalaṁ gokule bhrājamanam yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānaṁ parāmṛṣṭam atyantato drutya gopyā rudantaṁ muhur netra-yugmaṁ mṛjantam karāmbhoja-yugmena sātaṅka-netram muhuḥ śvāsa-kampa-trirekhāṅka-kaṇṭha- sthita-graivaṁ dāmodaraṁ bhakti-baddham itīdṛk sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe sva-ghoṣaṁ nimajjantam ākhyāpayantam tadīyeṣita-jñeṣu bhaktair jitatvaṁ punaḥ prematas taṁ śatāvṛtti vande varaṁ deva mokṣaṁ na mokṣāvadhiṁ vā na canyaṁ vṛṇe ‘haṁ vareṣād apīha idaṁ te vapur nātha gopāla-bālaṁ […]