శ్రీ గోవర్ధనాష్ఠకం

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Telugu) (౧) కృష్ణ-ప్రసాదేన సమస్త-శైల- సామ్రాజ్యం ఆప్నోతి చ వైరిణో ’పి శక్రస్య ప్రాప బలిం స సాక్షాద్ గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం (౨) స్వ- ప్రేష్ఠ-హస్తాంబుజ-సౌకుమార్య సుఖానుభూతేర్ అతి-భూమి- వృత్తెః మహేంద్ర-వజ్రాహతిమ్ అపి అజానన్ గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం (౩) యత్రైవ కృష్ణో వృషభాను-పుత్ర్యా దానం గృహీతుం కలహం వితేనే శ్రుతేః స్పృహా యత్ర మహతి అతః శ్రీ- గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం ౪) స్నాత్వా సరః […]

ଶ୍ରୀ ଗୋଵର୍ଧନାଷ୍ଠକଂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Oriya) (୧) କୃଷ୍ଣ-ପ୍ରସାଦେନ ସମସ୍ତ-ଶୈଲ- ସାମ୍ରାଜ୍ଯଂ ଆପ୍ନୋତି ଚ ଵୈରିଣୋ ’ପି ଶକ୍ରସ୍ଯ ପ୍ରାପ ବଲିଂ ସ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଗୋଵର୍ଧନୋ ମେ ଦିଷତାଂ ଅଭୀଷ୍ଠଂ (୨) ସ୍ଵ- ପ୍ରେଷ୍ଠ-ହସ୍ତାଂବୁଜ-ସୌକୁମାର୍ଯ ସୁଖାନୁଭୂତେର୍ ଅତି-ଭୂମି- ଵୃତ୍ତେଃ ମହେଂଦ୍ର-ଵଜ୍ରାହତିମ୍ ଅପି ଅଜାନନ୍ ଗୋଵର୍ଧନୋ ମେ ଦିଷତାଂ ଅଭୀଷ୍ଠଂ (୩) ଯତ୍ରୈଵ କୃଷ୍ଣୋ ଵୃଷଭାନୁ-ପୁତ୍ର୍ଯା ଦାନଂ ଗୃହୀତୁଂ କଲହଂ ଵିତେନେ ଶ୍ରୁତେଃ ସ୍ପୃହା ଯତ୍ର ମହତି ଅତଃ ଶ୍ରୀ- ଗୋଵର୍ଧନୋ ମେ ଦିଷତାଂ ଅଭୀଷ୍ଠଂ ୪) ସ୍ନାତ୍ଵା ସରଃ […]

શ્રી ગોવર્ધનાષ્ઠકં

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Gujarathi) (૧) કૃષ્ણ-પ્રસાદેન સમસ્ત-શૈલ- સામ્રાજ્યં આપ્નોતિ ચ વૈરિણો ’પિ શક્રસ્ય પ્રાપ બલિં સ સાક્ષાદ્ ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં (૨) સ્વ- પ્રેષ્ઠ-હસ્તાંબુજ-સૌકુમાર્ય સુખાનુભૂતેર્ અતિ-ભૂમિ- વૃત્તેઃ મહેંદ્ર-વજ્રાહતિમ્ અપિ અજાનન્ ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં (૩) યત્રૈવ કૃષ્ણો વૃષભાનુ-પુત્ર્યા દાનં ગૃહીતું કલહં વિતેને શ્રુતેઃ સ્પૃહા યત્ર મહતિ અતઃ શ્રી- ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં ૪) સ્નાત્વા સરઃ […]

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਠਕਂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Punjabi) (੧) ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ-ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤ-ਸ਼ੈਲ- ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਂ ਆਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋ ’ਪਿ ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ (੨) ਸ੍ਵ- ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਹਸ੍ਤਾਂਬੁਜ-ਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰ੍ ਅਤਿ-ਭੂਮਿ- ਵ੍ਰੁਤ੍ਤੇਃ ਮਹੇਂਦ੍ਰ-ਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮ੍ ਅਪਿ ਅਜਾਨਨ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ (੩) ਯਤ੍ਰੈਵ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣੋ ਵ੍ਰੁਸ਼ਭਾਨੁ-ਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾ ਦਾਨਂ ਗ੍ਰੁਹੀਤੁਂ ਕਲਹਂ ਵਿਤੇਨੇ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਹਾ ਯਤ੍ਰ ਮਹਤਿ ਅਤਃ ਸ਼੍ਰੀ- ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ ੪) ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸਰਃ […]

শ্রী গোবর্ধনাষ্ঠকং

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Bengali) (১) কৃষ্ণ-প্রসাদেন সমস্ত-শৈল- সাম্রাজ্যং আপ্নোতি চ বৈরিণো ’পি শক্রস্য প্রাপ বলিং স সাক্ষাদ্ গোবর্ধনো মে দিষতাং অভীষ্ঠং (২) স্ব- প্রেষ্ঠ-হস্তাংবুজ-সৌকুমার্য সুখানুভূতের্ অতি-ভূমি- বৃত্তেঃ মহেংদ্র-বজ্রাহতিম্ অপি অজানন্ গোবর্ধনো মে দিষতাং অভীষ্ঠং (৩) যত্রৈব কৃষ্ণো বৃষভানু-পুত্র্যা দানং গৃহীতুং কলহং বিতেনে শ্রুতেঃ স্পৃহা যত্র মহতি অতঃ শ্রী- গোবর্ধনো মে দিষতাং অভীষ্ঠং ৪) স্নাত্বা সরঃ […]

श्री गोवर्धनाष्ठकं

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Hindi) (१) कृष्ण-प्रसादेन समस्त-शैल- साम्राज्यं आप्नोति च वैरिणो ’पि शक्रस्य प्राप बलिं स साक्षाद् गोवर्धनो मे दिषतां अभीष्ठं (२) स्व- प्रेष्ठ-हस्तांबुज-सौकुमार्य सुखानुभूतेर् अति-भूमि- वृत्तॆः महेंद्र-वज्राहतिम् अपि अजानन् गोवर्धनो मे दिषतां अभीष्ठं (३) यत्रैव कृष्णो वृषभानु-पुत्र्या दानं गृहीतुं कलहं वितेने श्रुतेः स्पृहा यत्र महति अतः श्री- गोवर्धनो मे दिषतां अभीष्ठं ४) स्नात्वा सरः […]

ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಠಕಂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Kannada) (೧) ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತ-ಶೈಲ- ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋ ’ಪಿ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ (೨) ಸ್ವ- ಪ್ರೇಷ್ಠ-ಹಸ್ತಾಂಬುಜ-ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರ್ ಅತಿ-ಭೂಮಿ- ವೃತ್ತೆಃ ಮಹೇಂದ್ರ-ವಜ್ರಾಹತಿಮ್ ಅಪಿ ಅಜಾನನ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ (೩) ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನು-ಪುತ್ರ್ಯಾ ದಾನಂ ಗೃ‌‌ಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತಿ ಅತಃ ಶ್ರೀ- ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ ೪) ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸರಃ […]

Śrī Govardhanāṣṭakam

Śrī Govardhanāṣṭakam (in English) (1) kṛṣṇa-prasādena samasta-śaila- sāmrājyam āpnoti ca vairiṇo ’pi śakrasya yaḥ prāpa baliḿ sa sākṣād govardhano me diśatām abhīṣṭam (2) sva-preṣṭha-hastāmbuja-saukumārya sukhānubhūter ati-bhūmi-vṛtteḥ mahendra-vajrāhatim apy ajānan govardhano me diśatām abhīṣṭam (3) yatraiva kṛṣṇo vṛṣabhānu-putryā dānaḿ gṛhītuḿ kalahaḿ vitene śruteḥ spṛhā yatra mahaty ataḥ śrī govardhano me diśatām abhīṣṭam (4) snātvā saraḥ svāśu […]