ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಣತಿ

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Kannada) ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು-ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ! ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ-ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ !! ನಮಸ್ತೇ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರ-ವಾಣೀ-ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ! ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಶೂನ್ಯವಾದಿ-ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ-ದೇಶ-ತಾರಿಣೇ!! ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು

Srila Prabhupada Pranati (in Japanese)

スリラ・ プラブー パーダ・プラナティ ナマ・オーム・ヴィシュヌ・パアダアヤ・クリシュナ・プレシュタヤ・ブータレ スリマテ・バクティヴェダンタ・スワミン・ィティ・ナアミネ ナマステ・サアラスワテ・デウェ・ガウラ・ヴァニ・プラチャアリネ ニルヴィシェシャ・集ニヤヴァーディ・パアスチャティヤ・デシャ・タアリネ

Srila Prabhupada Pranati (in Russian)

Шрила Прабхупада пранати нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале шримате бхактиведанта-свамин ити намине намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине