ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Punjabi) (੧) ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਵਰਣ-ਗੌਰ-ਵਰ-ਦੇਹੰ ਵਿਲਸਿਤ-ਨਿਰਵਧਿ-ਭਾਵ-ਵਿਦੇਹੰ ਤ੍ਰਿ-ਭੁਵਨ-ਪਾਵਨ-ਕਪਯ ਲੇਸ਼ੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੨) ਗਦ੍ਗਦਾਂਤਰ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ ਦੁਰ੍ਜਨ-ਤਰ੍ਜਨ-ਨਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਲੰ ਭਵ-ਭਯ-ਭੰਜਨ-ਕਾਰਣ-ਕਰੁਣੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੩) ਅਰੁਣਾਂਬਰ-ਧਰ ਚਾਰੁ-ਕਪੋਲੰ ਇਂਦੁ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਨਖ-ਚਯ-ਰੁਚਿਰੰ ਜਲ੍ਪਿਤ-ਨਿਜ-ਗੁਣ-ਨਾਮ-ਵਿਨੋਦੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੪) ਵਿਗਲਿਤ-ਨਯਨ-ਕਮਲ-ਜਲ-ਧਾਰੰ ਭੂਸ਼ਣ-ਨਵ-ਰਸ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ ਗਤਿ-ਅਤਿਮੰਥਰ-ਨਤ੍ਯ-ਵਿਲਾਸੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੫) ਚੰਚਲ-ਚਾਰੁ-ਚਰਣ-ਗਤਿ-ਰੁਚਿਰੰ ਮੰਜਿਰ-ਰੰਜਿਤ-ਪਦ-ਯੁਗ-ਮਧੁਰੰ ਚੰਦ੍ਰ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਸ਼ੀਤਲ-ਵਦਨੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੬) ਦ੍ਰਿਤ-ਕਟਿ-ਡੋਰ-ਕਮੰਡਲੁ-ਦੰਡੰ ਦਿਵ੍ਯ-ਕਲੇਵਰ-ਮੁਂਡਿਤ-ਮੁਂਡੰ ਦੁਰ੍ਜਨ-ਕਲ੍ਮਸ਼-ਖੰਡਨ-ਦੰਡੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੭) […]

শ্রী সচি তনযাশ্টকং

Sri Sachi Tanayashtakam(in Bengali) (১) উজ্জ্বল-বরণ-গৌর-বর-দেহং বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং ত্রি-ভুবন-পাবন-কৃপযঃ লেশং তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং (২) গদ্গদাংতর-ভাব-বিকারং দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিশালং ভব-ভয-ভংজন-কারণ-করুণং তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং (৩) অরুণাংবর-ধর চারু-কপোলং ইংদু-বিনিংদিত-নখ-চয-রুচিরং জল্পিত-নিজ-গুণ-নাম-বিনোদং তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং (৪) বিগলিত-নযন-কমল-জল-ধারং ভূষণ-নব-রস-ভাব-বিকারং গতি-অতিমংথর-নৃত্য-বিলাসং তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং (৫) চংচল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং মংজির-রংজিত-পদ-যুগ-মধুরং চংদ্র-বিনিংদিত-শীতল-বদনং তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং (৬) দ্রিত-কটি-ডোর-কমংডলু-দংডং দিব্য-কলেবর-মুংডিত-মুংডং দুর্জন-কল্মষ-খংডন-দংডং […]

श्री सचि तनयाश्टकं

Sri Sachi Tanayashtakam(in Hindi) (१) उज्ज्वल-वरण-गौर-वर-देहं विलसित-निरवधि-भाव-विदेहं त्रि-भुवन-पावन-कृपयः लेशं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (२) गद्गदांतर-भाव-विकारं दुर्जन-तर्जन-नाद-विशालं भव-भय-भंजन-कारण-करुणं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (३) अरुणांबर-धर चारु-कपोलं इंदु-विनिंदित-नख-चय-रुचिरं जल्पित-निज-गुण-नाम-विनोदं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (४) विगलित-नयन-कमल-जल-धारं भूषण-नव-रस-भाव-विकारं गति-अतिमंथर-नृत्य-विलासं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (५) चंचल-चारु-चरण-गति-रुचिरं मंजिर-रंजित-पद-युग-मधुरं चंद्र-विनिंदित-शीतल-वदनं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (६) द्रित-कटि-डोर-कमंडलु-दंडं दिव्य-कलेवर-मुंडित-मुंडं दुर्जन-कल्मष-खंडन-दंडं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (७) […]

શ્રી સચિ તનયાશ્ટકં

Sri Sachi Tanayashtakam(in Gujarathi) (૧) ઉજ્જ્વલ-વરણ-ગૌર-વર-દેહં વિલસિત-નિરવધિ-ભાવ-વિદેહં ત્રિ-ભુવન-પાવન-કૃપયઃ લેશં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૨) ગદ્ગદાંતર-ભાવ-વિકારં દુર્જન-તર્જન-નાદ-વિશાલં ભવ-ભય-ભંજન-કારણ-કરુણં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૩) અરુણાંબર-ધર ચારુ-કપોલં ઇંદુ-વિનિંદિત-નખ-ચય-રુચિરં જલ્પિત-નિજ-ગુણ-નામ-વિનોદં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૪) વિગલિત-નયન-કમલ-જલ-ધારં ભૂષણ-નવ-રસ-ભાવ-વિકારં ગતિ-અતિમંથર-નૃત્ય-વિલાસં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૫) ચંચલ-ચારુ-ચરણ-ગતિ-રુચિરં મંજિર-રંજિત-પદ-યુગ-મધુરં ચંદ્ર-વિનિંદિત-શીતલ-વદનં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૬) દ્રિત-કટિ-ડોર-કમંડલુ-દંડં દિવ્ય-કલેવર-મુંડિત-મુંડં દુર્જન-કલ્મષ-ખંડન-દંડં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૭) […]

ଶ୍ରୀ ସଚି ତନଯାଶ୍ଟକଂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Odiya) (୧) ଉଜ୍ଜ୍ଵଲ-ଵରଣ-ଗୌର-ଵର-ଦେହଂ ଵିଲସିତ-ନିରଵଧି-ଭାଵ-ଵିଦେହଂ ତ୍ରି-ଭୁଵନ-ପାଵନ-କୃପଯଃ ଲେଶଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୨) ଗଦ୍ଗଦାଂତର-ଭାଵ-ଵିକାରଂ ଦୁର୍ଜନ-ତର୍ଜନ-ନାଦ-ଵିଶାଲଂ ଭଵ-ଭଯ-ଭଂଜନ-କାରଣ-କରୁଣଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୩) ଅରୁଣାଂବର-ଧର ଚାରୁ-କପୋଲଂ ଇଂଦୁ-ଵିନିଂଦିତ-ନଖ-ଚଯ-ରୁଚିରଂ ଜଲ୍ପିତ-ନିଜ-ଗୁଣ-ନାମ-ଵିନୋଦଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୪) ଵିଗଲିତ-ନଯନ-କମଲ-ଜଲ-ଧାରଂ ଭୂଷଣ-ନଵ-ରସ-ଭାଵ-ଵିକାରଂ ଗତି-ଅତିମଂଥର-ନୃତ୍ଯ-ଵିଲାସଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୫) ଚଂଚଲ-ଚାରୁ-ଚରଣ-ଗତି-ରୁଚିରଂ ମଂଜିର-ରଂଜିତ-ପଦ-ଯୁଗ-ମଧୁରଂ ଚଂଦ୍ର-ଵିନିଂଦିତ-ଶୀତଲ-ଵଦନଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୬) ଦ୍ରିତ-କଟି-ଡୋର-କମଂଡଲୁ-ଦଂଡଂ ଦିଵ୍ଯ-କଲେଵର-ମୁଂଡିତ-ମୁଂଡଂ ଦୁର୍ଜନ-କଲ୍ମଷ-ଖଂଡନ-ଦଂଡଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୭) […]

శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

Sri Sachi Tanayashtakam(in Telugu) (౧) ఉజ్జ్వల-వరణ-గౌర-వర-దేహం విలసిత-నిరవధి-భావ-విదేహం త్రి-భువన-పావన-కృపయః లేశం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౨) గద్గదాంతర-భావ-వికారం దుర్జన-తర్జన-నాద-విశాలం భవ-భయ-భంజన-కారణ-కరుణం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౩) అరుణాంబర-ధర చారు-కపొలం ఇందు-వినిందిత-నఖ-చయ-రుచిరం జల్పిత-నిజ-గుణ-నామ-వినోదం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౪) విగలిత-నయన-కమల-జల-ధారం భూషణ-నవ-రస-భావ-వికారం గతి-అతిమంథర-నృత్య-విలాసం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౫) చంచల-చారు-చరణ-గతి-రుచిరం మంజిర-రంజిత-పద-యుగ-మధురం చంద్ర-వినిందిత-శీతల-వదనం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౬) ద్రిత-కటి-డోర-కమండలు-దండం దివ్య-కలేవర-ముండిత-ముండం దుర్జన-కల్మష-ఖండన-దండం […]

ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Kannada) (೧) ಉಜ್ಜ್ವಲ-ವರಣ-ಗೌರ-ವರ-ದೇಹಂ ವಿಲಸಿತ-ನಿರವಧಿ-ಭಾವ-ವಿದೇಹಂ ತ್ರಿ-ಭುವನ-ಪಾವನ-ಕೃಪಯಃ ಲೇಶಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೨) ಗದ್ಗದಾಂತರ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ ದುರ್ಜನ-ತರ್ಜನ-ನಾದ-ವಿಶಾಲಂ ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಕಾರಣ-ಕರುಣಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೩) ಅರುಣಾಂಬರ-ಧರ ಚಾರು-ಕಪೊಲಂ ಇಂದು-ವಿನಿಂದಿತ-ನಖ-ಚಯ-ರುಚಿರಂ ಜಲ್ಪಿತ-ನಿಜ-ಗುಣ-ನಾಮ-ವಿನೋದಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೪) ವಿಗಲಿತ-ನಯನ-ಕಮಲ-ಜಲ-ಧಾರಂ ಭೂಷಣ-ನವ-ರಸ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ ಗತಿ-ಅತಿಮಂಥರ-ನೃತ್ಯ-ವಿಲಾಸಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೫) ಚಂಚಲ-ಚಾರು-ಚರಣ-ಗತಿ-ರುಚಿರಂ ಮಂಜಿರ-ರಂಜಿತ-ಪದ-ಯುಗ-ಮಧುರಂ ಚಂದ್ರ-ವಿನಿಂದಿತ-ಶೀತಲ-ವದನಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೬) ದ್ರಿತ-ಕಟಿ-ಡೋರ-ಕಮಂಡಲು-ದಂಡಂ ದಿವ್ಯ-ಕಲೇವರ-ಮುಂಡಿತ-ಮುಂಡಂ ದುರ್ಜನ-ಕಲ್ಮಷ-ಖಂಡನ-ದಂಡಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೭) […]

Śrī-Sacī-Tanayāshtakam

Sri Sachi Tanayashtakam(in English) (1) ujjvala-varaṇa-gaura-vara-dehaṁ vilasita-niravadhi-bhāva-videham tri-bhuvana-pāvana-kṛpāyāḥ leśaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (2) gadgadāntara-bhāva-vikāraṁ durjana-tarjana-nāda-viśālam bhava-bhaya-bhañjana-kāraṇa-karuṇaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (3) aruṇāmbara-dhara cāru-kapolaṁ indu-vinindita-nakha-caya-ruciram jalpita-nija-guṇa-nāma-vinodaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (4) vigalita-nayana-kamala-jala-dhāraṁ bhūṣaṇa-nava-rasa-bhāva-vikāram gati-atimanthara-nṛtya-vilāsaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (5) cañcala-cāru-caraṇa-gati-ruciraṁ mañjīra-rañjita-pada-yuga-madhuram candra-vinindita-śītala-vadanaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (6) dhṛta-kaṭi-ḍora-kamaṇḍalu-daṇḍaṁ divya-kalevara-muṇḍita-muṇḍam durjana-kalmaṣa-khaṇḍana-daṇḍaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (7) […]