ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Punjabi) (੧) ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਵਰਣ-ਗੌਰ-ਵਰ-ਦੇਹੰ ਵਿਲਸਿਤ-ਨਿਰਵਧਿ-ਭਾਵ-ਵਿਦੇਹੰ ਤ੍ਰਿ-ਭੁਵਨ-ਪਾਵਨ-ਕਪਯ ਲੇਸ਼ੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੨) ਗਦ੍ਗਦਾਂਤਰ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ ਦੁਰ੍ਜਨ-ਤਰ੍ਜਨ-ਨਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਲੰ ਭਵ-ਭਯ-ਭੰਜਨ-ਕਾਰਣ-ਕਰੁਣੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੩) ਅਰੁਣਾਂਬਰ-ਧਰ ਚਾਰੁ-ਕਪੋਲੰ ਇਂਦੁ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਨਖ-ਚਯ-ਰੁਚਿਰੰ ਜਲ੍ਪਿਤ-ਨਿਜ-ਗੁਣ-ਨਾਮ-ਵਿਨੋਦੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ…

শ্রী সচি তনযাশ্টকং

Sri Sachi Tanayashtakam(in Bengali) (১) উজ্জ্বল-বরণ-গৌর-বর-দেহং বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং ত্রি-ভুবন-পাবন-কৃপযঃ লেশং তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং (২) গদ্গদাংতর-ভাব-বিকারং দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিশালং ভব-ভয-ভংজন-কারণ-করুণং তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং (৩) অরুণাংবর-ধর চারু-কপোলং ইংদু-বিনিংদিত-নখ-চয-রুচিরং জল্পিত-নিজ-গুণ-নাম-বিনোদং তং প্রণমামি…

श्री सचि तनयाश्टकं

Sri Sachi Tanayashtakam(in Hindi) (१) उज्ज्वल-वरण-गौर-वर-देहं विलसित-निरवधि-भाव-विदेहं त्रि-भुवन-पावन-कृपयः लेशं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (२) गद्गदांतर-भाव-विकारं दुर्जन-तर्जन-नाद-विशालं भव-भय-भंजन-कारण-करुणं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (३) अरुणांबर-धर चारु-कपोलं इंदु-विनिंदित-नख-चय-रुचिरं जल्पित-निज-गुण-नाम-विनोदं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं…

શ્રી સચિ તનયાશ્ટકં

Sri Sachi Tanayashtakam(in Gujarathi) (૧) ઉજ્જ્વલ-વરણ-ગૌર-વર-દેહં વિલસિત-નિરવધિ-ભાવ-વિદેહં ત્રિ-ભુવન-પાવન-કૃપયઃ લેશં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૨) ગદ્ગદાંતર-ભાવ-વિકારં દુર્જન-તર્જન-નાદ-વિશાલં ભવ-ભય-ભંજન-કારણ-કરુણં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૩) અરુણાંબર-ધર ચારુ-કપોલં ઇંદુ-વિનિંદિત-નખ-ચય-રુચિરં જલ્પિત-નિજ-ગુણ-નામ-વિનોદં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં…

ଶ୍ରୀ ସଚି ତନଯାଶ୍ଟକଂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Odiya) (୧) ଉଜ୍ଜ୍ଵଲ-ଵରଣ-ଗୌର-ଵର-ଦେହଂ ଵିଲସିତ-ନିରଵଧି-ଭାଵ-ଵିଦେହଂ ତ୍ରି-ଭୁଵନ-ପାଵନ-କୃପଯଃ ଲେଶଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୨) ଗଦ୍ଗଦାଂତର-ଭାଵ-ଵିକାରଂ ଦୁର୍ଜନ-ତର୍ଜନ-ନାଦ-ଵିଶାଲଂ ଭଵ-ଭଯ-ଭଂଜନ-କାରଣ-କରୁଣଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୩) ଅରୁଣାଂବର-ଧର ଚାରୁ-କପୋଲଂ ଇଂଦୁ-ଵିନିଂଦିତ-ନଖ-ଚଯ-ରୁଚିରଂ ଜଲ୍ପିତ-ନିଜ-ଗୁଣ-ନାମ-ଵିନୋଦଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ…

శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

Sri Sachi Tanayashtakam(in Telugu) (౧) ఉజ్జ్వల-వరణ-గౌర-వర-దేహం విలసిత-నిరవధి-భావ-విదేహం త్రి-భువన-పావన-కృపయః లేశం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౨) గద్గదాంతర-భావ-వికారం దుర్జన-తర్జన-నాద-విశాలం భవ-భయ-భంజన-కారణ-కరుణం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౩) అరుణాంబర-ధర చారు-కపొలం ఇందు-వినిందిత-నఖ-చయ-రుచిరం జల్పిత-నిజ-గుణ-నామ-వినోదం తం ప్రణమామి…

ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Kannada) (೧) ಉಜ್ಜ್ವಲ-ವರಣ-ಗೌರ-ವರ-ದೇಹಂ ವಿಲಸಿತ-ನಿರವಧಿ-ಭಾವ-ವಿದೇಹಂ ತ್ರಿ-ಭುವನ-ಪಾವನ-ಕೃಪಯಃ ಲೇಶಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೨) ಗದ್ಗದಾಂತರ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ ದುರ್ಜನ-ತರ್ಜನ-ನಾದ-ವಿಶಾಲಂ ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಕಾರಣ-ಕರುಣಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೩) ಅರುಣಾಂಬರ-ಧರ ಚಾರು-ಕಪೊಲಂ ಇಂದು-ವಿನಿಂದಿತ-ನಖ-ಚಯ-ರುಚಿರಂ ಜಲ್ಪಿತ-ನಿಜ-ಗುಣ-ನಾಮ-ವಿನೋದಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ…

Śrī-Sacī-Tanayāshtakam

Sri Sachi Tanayashtakam(in English) (1) ujjvala-varaṇa-gaura-vara-dehaṁ vilasita-niravadhi-bhāva-videham tri-bhuvana-pāvana-kṛpāyāḥ leśaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (2) gadgadāntara-bhāva-vikāraṁ durjana-tarjana-nāda-viśālam bhava-bhaya-bhañjana-kāraṇa-karuṇaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (3) aruṇāmbara-dhara cāru-kapolaṁ indu-vinindita-nakha-caya-ruciram jalpita-nija-guṇa-nāma-vinodaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam…