శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

Sri Sachi Tanayashtakam(in Telugu) (౧) ఉజ్జ్వల-వరణ-గౌర-వర-దేహం విలసిత-నిరవధి-భావ-విదేహం త్రి-భువన-పావన-కృపయః లేశం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౨) గద్గదాంతర-భావ-వికారం దుర్జన-తర్జన-నాద-విశాలం భవ-భయ-భంజన-కారణ-కరుణం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౩) అరుణాంబర-ధర చారు-కపొలం ఇందు-వినిందిత-నఖ-చయ-రుచిరం జల్పిత-నిజ-గుణ-నామ-వినోదం తం ప్రణమామి … Continue reading శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

శ్రీ విగ్రహలకు వందనం

Greeting the deities (in Telugu) గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి అంగాని యస్య … Continue reading శ్రీ విగ్రహలకు వందనం

గోరా పహున్

Gaurā Pahū (in Telugu) గోరా పహున్ నా భజియా మైను ప్రేమ-రతన-ధన హేలాయ హారాఇను అధనే జతన కోరి ధన తేయాగిను ఆపన కరమ-దోషే ఆపని డుబిను సత్సంగ ఛాడి ‘ కైను అసతే విలాస్ తే-కారణే లాగిలో జే … Continue reading గోరా పహున్

ఆమార్ జీవన్

Āmār Jīvan (in Telugu) ఆమార జీవన, సదా పాపే రత, నాహికో పుణ్యేర లేష పరేరే ఉద్వేగ, దియాఛి యే కోతో, దియాఛి జీవేరే క్లేశ నిజసుఖ లాగి’, పాపే నాహి డోరి, దయా-హీన స్వార్థ-పరో పర-సుఖే దుఃఖీ, సదా … Continue reading ఆమార్ జీవన్

నారద ముని బాజాయ వీణా

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in English) నారద ముని, బాజాయ వీణా ‘రాధికా-రమణ’ – నామే నామ అమని, ఉదిత హోయ భకత – గీత – సామే అమియ-ధారా, బరిషే ఘన శ్రవణ-యుగలే గియా భకత-జన, సఘనే నాచే … Continue reading నారద ముని బాజాయ వీణా

అనాది కరమ ఫలే

Anādi Karama Phale (in Telugu) అనాది’ కరమ-ఫలే, పడి’ భవార్ణవ జలే, తరిబారే నా దేఖి ఉపాయ ఎఇ విషయ-హలాహలే, దివా-నిశి హియా జ్వలే, మన కభు సుఖ నాహి పాయ ఆశా-పాశ-శత-శత, క్లేశ దేయ అవిరత, ప్రవృత్తి-ఊర్మిర తాహే … Continue reading అనాది కరమ ఫలే

ప్రేమ-ధ్వనీ స్తోత్ర

Prema-Dhvanī Prayers (in Telugu) జయ ఓం విష్ణు- పాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తరశత శ్రీ శ్రీమద్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏ.సి భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాద కీ జయ ఇస్కాన్-సంస్థాపనాచార్య, సేవియర్ ఆఫ్ ద హోల్ వऽల్డ్ జగద్ గురు శ్రీల … Continue reading ప్రేమ-ధ్వనీ స్తోత్ర

శ్రీ బ్రహ్మ-సంహితా

Śrī Brahma-saṁhitā (in Telugu) ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహః అనాదిరాదిర్గొవిందః సర్వ కారణ కారణం చింతామణి-ప్రకర-సద్మిసు కల్పవృక్ష- లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్శ్మీ-సహస్ర-శత-సంభ్రమ-సేవ్యమానం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం గోవిందం … Continue reading శ్రీ బ్రహ్మ-సంహితా

కృష్ణ పాదాంబుజ ప్రార్థనె

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Telugu) కృష్ణ తబ పుణ్య హబె భాఇ ఏ పుణ్య కోరిబే జబే రాధారాణీ ఖుషీ హబే ధ్రువ అతి బోలి తోమా తాఇ శ్రీ-సిద్ధాంత సరస్వతీ శచీ-సుత ప్రియ … Continue reading కృష్ణ పాదాంబుజ ప్రార్థనె

శ్రీ శ్రీ శిక్షాష్టక

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Telugu) చేతో-దర్పణ-మార్జనం భవ-మహా-దావాగ్ని-నిర్వాపణం శ్రేయః-కైరవ-చంద్రికా-వితరణం విద్యా-వధూ-జీవనమ్ ఆనందాంబుధి-వర్ధనం ప్రతి-పదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మ-స్నపనం పరం విజయతే శ్రీ-కృష్ణ-సంకీర్తనమ్ నామ్నామ్ అకారి బహుధా నిజ-సర్వ-శక్తిః తత్రార్పితా నియమితః స్మరణేన కాలః ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్ మమాపి దుర్దైవం … Continue reading శ్రీ శ్రీ శిక్షాష్టక

శ్రీ శ్రీ షడ్- గోస్వామి-అష్టక

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Telugu) కృష్ణోత్కీర్తన- గాన-నర్తన-పరౌ ప్రేమామృతామ్భో-నిధీ ధీరాధీర-జన-ప్రియౌ ప్రియ-కరౌ నిర్మత్సరౌ పూజితౌ శ్రీ-చైతన్య-కృపా-భరౌ భువి భువో భారావహంతారకౌ వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ నానా-శాస్త్ర-విచారణైక-నిపుణౌ సద్-ధర్మ సంస్థాపకౌ లోకానాం హిత-కారిణౌ త్రి-భువనే మాన్యౌ శరణ్యాకరౌ రాధా-కృష్ణ-పదారవింద-భజనానందేన మత్తాలికౌ … Continue reading శ్రీ శ్రీ షడ్- గోస్వామి-అష్టక

శ్రీ వ్రజధామ-మహిమామృత

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Telugu) జయ రాధే, జయ కృష్ణ, జయ వృందావన్ శ్రీ గోవింద, గోపినాథ, మదన మోహన్ శ్యామకుండ, రాధాకుండ, గిరి-గోవర్ధన్ కాలిందీ జమునా జయ, జయ మహావన్ కేశీ ఘాట, బంశీ-బట, ద్వాదశ కానన్ జాహా సబ … Continue reading శ్రీ వ్రజధామ-మహిమామృత

దైన్య ఓ ప్రపత్తి

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Telugu) హరి హే దోయాల మోర జయ రాధా-నాథ్ బారో బారో ఏఇ-బారో లోహో నిజ సాథ్ బహు జోని, భ్రమి’ నాథ! లోఇను శరణ్ నిజ-గుణే కృపా కోరో’ … Continue reading దైన్య ఓ ప్రపత్తి

శ్రీ శ్రీ గౌర-నిత్యానందేర్ దయా

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Telugu) పరమ కోరుణ, పహూ దుఇ జన, నితాఇ గౌరచంద్ర సబ అవతార-సార శిరోమణి, కేవల ఆనంద-కంద భజో భజో భాఇ, చైతన్య నితాఇ, సుదృఢ బిశ్వాస కోరి’ విషయ ఛాడియా, సే రసే … Continue reading శ్రీ శ్రీ గౌర-నిత్యానందేర్ దయా

భజహురే మన

Bhajahū Re Mana (in Telugu) భజహురే మన శ్రీ నంద-నందన అభయ-చరణారవింద రే దుర్లభ మానవ-జనమ సత్-సంగే తరోహో ఏ భవ-సింధు రే శీత ఆతప వాత వరిషణ ఏ దిన జామినీ జాగి రే బిఫలే సేవిను కృపణ … Continue reading భజహురే మన

శ్రీ దశావతార- స్తోత్ర

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Telugu) ప్రలయ పయోధి-జలే ధృతవాన్ అసి వేదమ్ విహిత వహిత్ర-చరిత్రమ్ అఖేదమ్ కేశవ ధృత-మీన-శరీర, జయ జగదీశ హరే క్షితిర్ ఇహ విపులతరే తిష్ఠతి తవ పృష్ఠే ధరణి- ధారణ-కిణ చక్ర-గరిష్ఠే కేశవ ధృత-కూర్మ-శరీర జయ జగదీశ … Continue reading శ్రీ దశావతార- స్తోత్ర

శ్రీ రాధికా-స్తవ

Śrī Rādhikā-stava (in Telugu) రాధే జయ జయ మాధవ-దయితే గోకుల-తరుణీ-మండల-మహితే దామోదర-రతి-వర్ధన-వేషే హరి-నిష్కుట-వృందా-విపినేశే వృషభానుదధి-నవ-శశి-లేఖే లలితా-సఖి గుణ-రమిత-విశాఖే కరుణాం కురు మయి కరుణా-భరితే సనక సనాతన వర్ణిత చరితే ధ్వని శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు

శ్రీ దామోదరాష్టక

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Telugu) నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం లసత్-కుండలం గోకులే భ్రాజమానం యశోదాభియోలూఖలాద్ ధావమానం పరామృష్టం అత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా రుదంతం ముహుర్ నేత్ర-యుగ్మం మృజంతం కరాంభోజ-యుగ్మేన సాతంక-నేత్రం ముహుః శ్వాస-కంప-త్రిరేఖాంక-కంఠ- స్థిత-గ్రైవం దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ ఇతీదృక్ స్వ-లీలాభీరానంద-కుండే స్వ-ఘోషం … Continue reading శ్రీ దామోదరాష్టక

వాసంతీ రాస

Vāsantī-rāsa (in Telugu) వృందావన రమ్య-స్థాన, దివ్య-చిన్తామణి-ధామ, రతన-మందిర మనోహర ఆవృత కాలిందీ-నీరే, రాజ-హంస కేలి కోరె తాహే శోభే కనక-కమల తార మధ్యే హేమ-పీఠ, అష్ట-దలే వేష్టిత, అష్ట-దలే ప్రధానా నాయికా తారమధ్యే రత్నాసనే, బోసి ‘ ఆఛెన్ దుఇ-జనే, … Continue reading వాసంతీ రాస

శ్రీ రూప మంజరీ పద

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Telugu) శ్రీ-రూప-మంజరీ-పద, సేఇ మోర సంపద, సేఇ మోర్ భజన-పూజన సేఇ మోర ప్రాణ-ధన, సేఇ మోర ఆభరణ సేఇ మోర్ జీవనేర జీవన సేఇ మోర రస-నిధి, సేఇ మోర వాంఛా-సిద్ధి, సేఇ … Continue reading శ్రీ రూప మంజరీ పద

మనః శిక్షా

Manaḥ-śikṣā (in Telugu) నితాఇ-పద-కమల, కోటి-చంద్ర-సుశీతల, జే ఛాయాయ్ జగత జురాయ్ హేనో నితాఇ బినే భాఇ, రాధా-కృష్ణ పాఇతే నాఇ, దృఢ కోరి ‘ ధరో నీతాఇర్ పాయ్ సే సంబంధ నాహి జా’ర్, బృథా జన్మ గోలో తా’ర్, … Continue reading మనః శిక్షా

సావరణ-శ్రీ-గౌర-పాద-పద్మె ప్రార్థన

Sāvaraṇa-śrī-gaura-pāda-padme (in Telugu) శ్రీ-కృష్ణ-చైతన్య ప్రభు దొయా కొరో మోరే తొమా బినా కె దొయాలు జగత్-సంసారే పతిత-పావన-హేతు తవ అవతార మొ సమ పతిత ప్రభు నా పాఇబే ఆర హా హా ప్రభు నిత్యానంద, ప్రేమానంద సుఖీ కృపావలోకన … Continue reading సావరణ-శ్రీ-గౌర-పాద-పద్మె ప్రార్థన

శ్రీ గురు-వందనా

Śrī Guru-vandanā (in Telugu) శ్రీ గురు-చరణ-పద్మ కేవల భకతి సద్మ బందొ ముయి సావధాన మతే జాహార ప్రసాదే భాఇ ఏ భవ తోరియా జాఇ కృష్ణ-ప్రాప్తి హోయ్ జాహా హ’తే గురు-ముఖ-పద్మ-వాక్య, చిత్తేతె కొరియా ఐక్య ఆర్ నా … Continue reading శ్రీ గురు-వందనా

సావరణ-శ్రీ-గౌర-మహిమా

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Telugu) గౌరాంగేర దుటి పద, జార్ ధన సంపద, సే జానే భకతిరససార్ గౌరాంగేర మధురలీలా, జార్ కర్ణే ప్రవేశిలా హృదొయ నిర్మల భేలో తార్ జే గౌరాంగేర నామ లొయ్, తార హొయ్ ప్రేమోదొయ్ తారే ముఇ … Continue reading సావరణ-శ్రీ-గౌర-మహిమా

సఖీ-వృందే విజ్ఞప్తి

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Telugu) రాధా-కృష్ణ ప్రాణ మోర జుగల-కిశోర జీవనే మరణే గతి ఆరో నాహి మోర కాలిందీర కూలే కేలి-కదంబేర వన రతన-బెదీర ఉపర బొసాబొ దు’ జన శ్యామ-గౌరీ-అంగే దిబో (చూవా) చందనేర గంధ చామర ఢులాబో … Continue reading సఖీ-వృందే విజ్ఞప్తి

నామ-సంకీర్తన

Nāma-saṅkīrtana (in Telugu) హరి హరయే నమః కృష్ణ యాదవాయ నమః యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః గోపాల గోవింద రామ శ్రీ మధుసూదన గిరిధారీ గోపీనాథ మదన-మోహన శ్రీ చైతన్య-నిత్యానంద-శ్రీ అద్వైత-సీతా హరి గురు వైష్ణవ భాగవత గీతా శ్రీ-రూప … Continue reading నామ-సంకీర్తన

లాలసామయీ ప్రార్థన

Lālasāmayī Prārthana (in Telugu) ‘గౌరాంగ’ బోలితే హబే పులక – శరీర ‘హరి హరి’ బోలితే నయనే బ’బే నీర ఆర కబే నితాఇ-చాన్దేర్ కోరుణా హోఇబే సంసార-బాసనా మోర కబే తుచ్ఛ హ’బే విషయ ఛాడియా కబే శుద్ధ … Continue reading లాలసామయీ ప్రార్థన

ఇష్ట-దేవె విజ్ఞప్తి

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Telugu) హరి హరి! బిఫలే జనమ గోఙాఇను మనుష్య-జనుమ పాఇయా, రాధా-కృష్ణ నా భజియా, జానియా శునియా బిష ఖాఇను గోలోకేర ప్రేమ-ధన, హరి-నామ-సంకీర్తన రతి నా జన్మి లో కేనే తాయ్ సంసార-బిషానలే’ దిబా-నిశి హియా … Continue reading ఇష్ట-దేవె విజ్ఞప్తి

వైష్ణవే విజ్ఞప్తి

Vaiṣṇave Vijñapti (in Telugu) ఏఇ-బారో కరుణా కొరో వైష్ణవ గోసాఇ పతిత-పావన తోమా బినే కేహో నాఇ జాహార నికటే గేలే పాప దూరే జాయ్ ఏమోన దోయాల ప్రభు కేబా కోథా పాయ్ గంగార పరశ హోఇలే పశ్చాతే … Continue reading వైష్ణవే విజ్ఞప్తి

విద్యార విలాసె

Vidyāra Vilāse (in Telugu) విద్యార విలాసే,కాటాఇను కాల, పరమ సాహసే ఆమి తోమార చరణ నా భజిను కభు, ఏఖోన శరణ తుమి పొడితే పొడితే, భరసా బాడిలో, జ్ఞానే గతి హబే మాని’ సే ఆశా బిఫల సే … Continue reading విద్యార విలాసె

విభావరీ శేష

Vibhāvarī Śeṣa (in Telugu) విభావరీ శేష ఆలోక-ప్రవేశ, నిద్రాచాడి’ ఉఠో జీవ బోలో హరి హరి, ముకుంద మురారి, రామ కృష్ణ హయగ్రీవ నృసింహ వామన, శ్రీ మధుసూధన, బ్రజేంద్ర నందన శ్యామ పూతనా-ఘాతన కైటభ-శాతన జయ దాశరథి-రామ యశోదా … Continue reading విభావరీ శేష

ఓహె! వైష్ణవ ఠాకుర

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Telugu) ఓహె! వైష్ణబ ఠాకుర దొయార సాగర ఏ దాసె కోరుణా కోరి’ దియా పద-ఛాయా, శోధో హె ఆ మాయ, తొమార చరణ ధోరి ఛయ బెగ దోమి’, ఛయ దోష శోధి’ ఛయ … Continue reading ఓహె! వైష్ణవ ఠాకుర

తుమి సర్వేశ్వరేశ్వర

Tumi Sarveśvareśvara (in Telugu) తుమి సర్వేశ్వరేశ్వర, బ్రజేంద్ర-కుమార తోమార ఇచ్ఛాయ విశ్వే సృజన సంహార తవ ఇచ్ఛా-మతో బ్రహ్మా కొరేన సృజన తవ ఇచ్ఛా-మతో విష్ణు కొరేన పాలన తవ ఇచ్ఛా మతే శివ కొరేన సంహార తవ ఇచ్ఛా … Continue reading తుమి సర్వేశ్వరేశ్వర

శ్రీ నామ-కీర్తన

Śrī Nāma-kīrtana (in Telugu) యశోమతీ నందన, బ్రజ-బరో-నాగర గోకుల రంజన కానా గోపీ-పరాణ-ధన, మదన-మనోహర కాలియ-దమన-విధాన అమల హరినామ్ అమియ విలాసా విపిన-పురందర, నవీన నాగర-బోర బంశీ-బదన సువాసా బ్రజ-జన-పాలన, అసుర-కుల-నాశన నంద గో-ధన రాఖోవాలా గోవింద మాధవ, నవనీత … Continue reading శ్రీ నామ-కీర్తన

గౌర-ఆరతి

Gaura-ārati (in Telugu) (కీబ)జయ జయ గోరాచాందేర్ ఆరతి కో శోభా జాహ్నవీ-తట-వనే జగ-మన-లోభా దఖిణె నీతాఇచాంద్, బామే గదాధర నికటే అద్వైత, శ్రీనివాస ఛత్రధర బోసియాఛే గోరాచాంద రత్న-సింహాసనే ఆరతి కోరెన్ బ్రహ్మా-ఆది దేవ-గణే నరహరి-ఆది కోరి ‘ చామర … Continue reading గౌర-ఆరతి

భోగ-ఆరతి

Bhoga-ārati (in Telugu) భజ భకత-వత్సల శ్రీ-గౌరహరి శ్రీ-గౌరహరి సోహి గోష్ఠ-విహారీ, నంద-జశోమతీ-చిత్త-హారీ బేలా హో ‘ లో, దామోదర, ఆఇస ఏఖానో భోగ-మందిరే బోసి’ కోరహో భోజన నందేర నిదేశే బైసే గిరి-వర-ధారీ బలదేవ-సహ సఖా బైసే సారి సారి … Continue reading భోగ-ఆరతి

శుద్ధ-భకత

Śuddha-bhakata (in English) శుద్ధ-భకత-చరణ-రేణు, భజన-అనుకూల భకత-సేవా, పరమ-సిద్ధి, ప్రేమ-లతికార మూల మాధవ-తిథి, భక్తి-జననీ, జతనే పాలన కోరి కృష్ణ-బసతి, బసతి బోలి’ పరమ ఆదరే బోరి గౌర్ ఆమార, జే-సబ స్థానే, కోరలో భ్రమణ రంగే సే-సబ స్థానె, హేరిబో … Continue reading శుద్ధ-భకత

కబే హ’బే బోలో

Kabe Ha’be Bolo (in Telugu) కబే హ’ బే బోలో సే-దిన అమార్ (ఆమార్) అపరాధ ఘుచి’, శుద్ధ నామే రుచి, కృపా-బాలే హ’ బే హృదోయే సంచార్ తృణాధిక హీన, కబే నిజే మాని’, సహిష్ణుతా-గుణ హృదయేతే ఆని’ … Continue reading కబే హ’బే బోలో

సిద్ధి-లాలసా

Siddhi Lālasā (in Telugu) కబే గౌర-వనే, సురధునీ-తటే ‘హా రాధే హా కృష్ణ’ బోలే ‘ కాందియా బేరా’ బో, దేహో-సుఖ ఛాడి’, నానా లతా-తురు-తలే శ్వ-పచ-గృహేతే, మాగియా ఖాఇబో, పిబో సరస్వతీ-జల పులినే పులినే, గడా-గడి దిబో, కోరి’ … Continue reading సిద్ధి-లాలసా

జయ రాధా-మాధవ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Telugu) (జయ) రాధా-మాధవ (జయ) కుంజవిహారీ (జయ) గోపి-జన-వల్లభ (జయ) గిరివరధారీ (జయ) యశోదానందన, (జయ) వ్రజజనరంజన, (జయ) యమునా-తీర వన-చారీ ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

రాధా-కృష్ణ బోల్

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Telugu) రాధా-కృష్ణ బోల్ బోల్ బోలో రే సోబాఇ (ఏఇ) శిఖా దియా, సబ్ నదీయా ఫిర్ఛే నేచే’ గౌర-నితాఇ (మిఛే) మాయార్ బోశే, జాచ్ఛో భేసే’ ఖాచ్ఛో హాబుడుబు భాఇ (జీవ్)కృష్ణ-దాస్, ఏ విశ్వాస్, కోర్లే … Continue reading రాధా-కృష్ణ బోల్

మానస దేహ గేహ

Mānasa Deha Geha (in Telugu) మానస, దేహ, గేహ, జో కిఛు మోర్ అర్పిలు తువా పదే, నన్ద-కిశోర్ సంపుదే విపదే, జీవనే-మరణే దాయ్ మమ గేలా, తువా ఓ-పద బరణే మారోబి రాఖోబి-జో ఇచ్ఛా తోహారా నిత్య-దాస ప్రతి … Continue reading మానస దేహ గేహ

గురుదేవ్

Gurudeva (in Telugu) గురుదేవ్! కృపాబిందు దియా, కోరొ ఎఇ దాసె తృణాపేఖా అతి హీన సకల సహనే, బల దియా కోరొ, నిజ-మానే స్పృహ-హీన సకలె సమ్మాన కోరితె శకతి దేహో నాథ! జథాజథ తబె తో గాఇబొ, హరి-నామ-సుఖే … Continue reading గురుదేవ్

గోపీనాథ

Gopīnātha (in Telugu) భాగ-1 గోపినాథ్, మమ నివేదన శునో విషయీ దుర్జన, సదా కామ-రత, కిఛు నాహి మోర గుణ గోపీనాథ్, ఆమార భరసా తుమి తోమార చరణే, లోఇను శరణ, తోమార కింకొర ఆమి గోపీనాథ్, కెమోనే శోధిబే … Continue reading గోపీనాథ

శ్రీ నామ

Śrī Nāma (in Telugu) గాయ్ గోరా మధుర్ స్వరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే గృహే థాకో వనే థాకో సదాహరిబోలె డాకో … Continue reading శ్రీ నామ

జీవ్ జాగొ

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Telugu) జీవ్ జాగో జీవ్ జాగో, గౌరచాంద బోలే కోత నిద్రా జాఒ మాయా పిశాచీర-కోలే భజిబొ బోలియా ఎసె సంసార-భితరే భులియా రోహిలె తుమి అవిద్యార భరే తొమారె లొఇతె ఆమి హొఇను … Continue reading జీవ్ జాగొ

ఉదిలొ అరుణ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Telugu) ఉదిలో అరుణ పూరబ-భాగే ద్విజమణి గోరా అమని జాగే భకత సమూహ లోఇయా సాథే గేలా నగర-బ్రాజే ‘తాథై తాథై’ బాజలొ ఖోల్ ఘన ఘన తాహె ఝాజేర రోల్ ప్రేమే ఢలఢల … Continue reading ఉదిలొ అరుణ

శ్రీ తులసీ ప్రదక్షిణ మంత్ర

Śrī Tulasī Pradakṣiṇa Mantra (in Telugu) యాని కాని చ పాపాని బ్రహ్మ హత్యాదికాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణః పదే పదే ధ్వని శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు

శ్రీ తులసీ-కీర్తన

Śrī Tulasī-kīrtana (in Telugu) తులసీ కృష్ణ ప్రేయసీ నమో నమః రాధా-కృష్ణ-సేవా పాబొ ఎఇ అభిలాషీ యే తోమార శరణ లోయ్, తార వాంఛా పూర్ణ హోయ్ కృపా కోరి కోరొ తారె బృందావన-వాసీ మొర్ ఏ అభిలాష్, విలాస్ … Continue reading శ్రీ తులసీ-కీర్తన

శ్రీ తులసీ ప్రణామ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Telugu) (ఓం)వృందాయై తులసీ దేవ్యై ప్రియాయై కేశవస్య చ విష్ణు-భక్తి-ప్రదే దేవీ సత్యవత్యై నమో నమః ధ్వని శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు

శ్రీ నరసింహ ప్రార్థన

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Telugu) తవ కర-కమల-వరే నఖం అద్భుత-శృంగం దలిత హిరణ్యకశిపు-తను-బృంగం కేశవ ధృత-నరహరి-రూప జయ జగదీశ హరే ధ్వని శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు

శ్రీ నరసింహ ప్రణామ

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Telugu) నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదాహ్లాద-దాయినే హిరణ్యకశిపోర్వక్షః శిలా-టంక-నఖాలయే ఇతో నృసింహః పరతో నృసింహో యతో యతో యామి తతో నృసింహః బహిర్ నృసింహో హృదయే నృసింహో నృసింహం ఆదిం శరణం ప్రపద్యే ధ్వని శ్రీ స్తోక … Continue reading శ్రీ నరసింహ ప్రణామ

శ్రీ శ్రీ గుర్వష్టక

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Telugu) సంసార-దావానల-లీఢ-లోక త్రాణాయ కారుణ్య-ఘనాఘనత్వమ్ ప్రాప్తస్య కల్యాణ-గుణార్ణవస్య వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం మహాప్రభోః కీర్తన-నృత్య-గీత వాదిత్ర-మాద్యన్-మనసో రసేన రోమాన్చ-కంపాశ్రు-తరంగ-భాజో వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం శ్రీ విగ్రహారాధన నిత్య నానా శృంగార-తన్మందిర మార్జనాదౌ యుక్తస్య … Continue reading శ్రీ శ్రీ గుర్వష్టక

ప్రయోజనాధిదేవ ప్రణామ

Prayojanādhideva praṇāma (in Telugu) శ్రీమాన్ రాస రసారంభీ వంశీవట తటస్థితః కర్షన్ వేణుస్వనైర్ గోపీర్ గోపీనాథః శ్రీయేऽస్తునః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

అభిధేయాధిదేవ ప్రణామ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Telugu) దీవ్యద్ వృందారణ్య కల్ప-ద్రుమాధః శ్రీమద్ రత్నాగార సింహాసనస్థౌ శ్రీమద్ రాధా శ్రీల గోవింద దేవౌ ష్రేష్ఠాలీభిః సేవ్యమానౌ స్మరామి ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

సంబంధాధిదేవ ప్రణామ

Sambandhādhideva praṇāma (in Telugu) జయతాం సురతౌ పంగోర్ మమ మంద-మతేర్ గతీ మత్సర్వస్వ పదాంభోజౌ రాధా-మదన-మోహనౌ ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ కృష్ణ ప్రణామ

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Telugu) హే కృష్ణ కరుణా-సింధో దీన-బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా-కాంత రాధా-కాంత నమోऽస్తుతే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ పంచ-తత్వ ప్రణామ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Telugu) పంచ-తత్త్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ గౌరాంగ ప్రణామ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Telugu) నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమప్రదాయ తే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నె గౌర త్విషె నామ: ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామ

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Telugu) వాఞ్ఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా-సింధుభ్య ఏవ చ పతితానామ్ పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల జగన్నాథ ప్రణతి

Śrī Jagannātha praṇāma (in Telugu) గౌరావిర్భావ-భూమేస్త్వం నిర్దేష్టా సజ్జనప్రియః వైష్ణవ సార్వభౌమః శ్రీ జగన్నాథాయ తే నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల భక్తివినోద ప్రణతి

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Telugu) నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానంద-నామినే గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగ వరాయ తే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల గౌరకిశోర ప్రణతి

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Telugu) నమో గౌర-కిశోరాయ సాక్షాద్-వైరాగ్య మూర్తయే విప్రలంభ-రసాంబోధే పాదాంబుజాయ తే నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతీ ప్రణతి

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇāma (in Telugu) నమ ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి సిద్ధాంత-సరస్వతీతి నామినే శ్రీ వార్షభానవీ-దేవీ-దయితాయ కృపాబ్ధయే కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞాన దాయినే ప్రభవే నమః మాధుర్యోజ్వల ప్రేమాఢ్య శ్రీ-రూపానుగ భక్తి … Continue reading శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతీ ప్రణతి

మంగలాచరణ

Maṅgalācaraṇa (in Telugu) వందే హం శ్రీగురోః శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవమ్ సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ … Continue reading మంగలాచరణ

శ్రీ రూప ప్రణామ

Śrī Rūpa praṇāma (in Telugu) శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ గురు ప్రణామ

Śrī Guru praṇāma (in Telugu) ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్ ఉన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

హరే కృష్ణ మహామంత్ర

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Telugu) హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ పంచ-తత్వ మహామంత్ర

Śrī Pañca-tattva mantra (in Telugu) (జయ) శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ వాసాది గౌర భక్తవృంద ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Telugu) నమ ఓం విష్ణు-పాదాయ కృష్ణ-ప్రేష్ఠాయ భూతలే ! శ్రీమతే భక్తివేదాంత-స్వామిన్ ఇతి నామినే !! నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌర-వాణీ-ప్రచారిణే ! నిర్విశేష-శూన్యవాది-పాశ్చాత్య-దేశ-తారిణే!! ధ్వని శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు